New Page 2

Številka:

410-14/2019-1

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-ZLS-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 11/2018-ZSPDSLS-1 in 30/2018), 29. člen Zakona o javnih financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 101/2013, 55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617 in 13/2018) in 16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/2009, 39/2014 in 39/2016)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

12.11.2019

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

9. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo