New Page 2

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 14. redni seji, dne 8.3.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM – SPREMEMBE ŠT. 5 (SD OPN ŠT. 5)

 

1. člen

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16) se v 113. členu v pod-podtočki (b7), podtočke (b), točke 1.1., podpoglavja »1. PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor:« za pod-pod-podtočko (b7.4) doda nova pod-pod-podtočka (b7.5), ki se glasi: »(b7.5) Ob opustitvi prometnice v LT1/42 je na tem območju in območjih LT1/21.2 in LT1/24.2 dovoljen tudi nabor dejavnosti in vrst objektov glede na namen (vključno z nezahtevnimi in enostavnimi objekti) določen pod pod-podtočko (b3) podtočke (b) te točke.«

V šestem stavku prvega odstavka podpoglavja »2. PIP glede lege objektov:« se za besedama »zelenim ureditvam« doda besedilo »oziroma drugim parternim ureditvam«.

V tretjem stavku prvega odstavka točke 3.2 podpoglavja »3. PIP glede velikosti:« se za besedama »infrastrukturnega koridorja« doda besedilo »in drugih parternih ureditev«.

V drugem odstavku podpoglavja »5. PIP in merila za parcelacijo:« se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Ob združevanju funkcionalnih enot je dovoljeno smiselno povezovati (združevati) tudi z gradbenimi mejami določene zazidljive dele parcel (maksimalne tlorisne gabarite), temu pa se lahko smiselno prilagodijo tudi arhitekturne rešitve območij robnih pasov in opuščenih prometnic.«

 

Končne določbe

 

2. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem, spremembe št. 5, je na vpogled zainteresirani javnosti pri pristojni službi Občine Cerklje na Gorenjskem in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na pristojni upravni enoti in na ministrstvu, pristojnem za prostor.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-07/2016-11

Datum: 9. 3. 2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan