New Page 1
 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in spremembe) je Občinski svet Občine Žetale na 2. izredni seji dne 28. 6. 2007 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o dodelitvi enkratnega prispevka za novorojence v Občini Žetale

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega prispevka staršem novorojencev na območju Občine Žetale, določa upravičence, pogoje za pridobitev in postopek uveljavljanja prispevka.

 

 

2. člen

 

 

Enkratni prispevek za novorojenca je denarni prispevek, namenjen za pomoč staršem novorojencev.

 

 

3. člen

 

Upravičenec do prispevka je mati novorojenca, ki je državljanka Republike Slovenije in ima stalno prebivališče na območju Občine Žetale.

Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Žetale.

Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.

 

 

 

4. člen

 

 

Pravica do prispevka za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo pri občinski upravi Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale. Vloga je takse prosta. Rok za vložitev zahtevka je eno leto po otrokovem rojstvu, razen v letu sprejetja tega pravilnika. Po poteku tega roka se vloga zavrže kot prepozno vložena.

 

 

5. člen

 

 

Vlogi iz prejšnjega člena je treba priložiti:

 

 

– izpis iz rojstne matične knjige novorojenca,

 

 

– potrdilo o stalnem prebivališču starša, ki ureja pravico do prispevka,

 

 

– davčno številko upravičenca,

 

 

– številko TRR upravičenca.

 

 

6. člen

 

 

Sredstva za izplačilo prispevka se zagotovijo v proračunu Občine Žetale.

 

 

Višino prispevka s sklepom določi občinski svet.

 

 

7. člen

 

 

Enkratni prispevek za novorojence v Občini Žetale se odobri s sklepom, ki ga izda občinska uprava na podlagi določil tega pravilnika.

 

 

8. člen

 

 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 032-0002/2007-I

 

  Žetale, dne 28. junija 2007  
     
 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l.r.

 
     
 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi enktratnega prispevka za novorojence v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2013) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

2. člen

 

Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi enktratnega prispevka za novorojence v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2019) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. člen

Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.