New Page 2

 

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji  7. redni seji, dne 28. 9. 2011, sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V ENOTO VRTEC PRI OŠ HAJDINA

 

 

1. člen

 

 

V Pravilniku o sprejemu otrok v enoto vrtca pri OŠ Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/10) se četrti, peti in šesti odstavek 13. člena spremenijo in dodata nova sedmi in osmi odstavek tako, da se glasijo:

 

 

»(4) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

 

 

(5) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:

 

 

– šifro otroka,

 

 

– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,

 

 

– datum vključitve otroka v vrtec,

 

 

– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.

 

 

Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:

 

 

– šifro otroka,

 

 

– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,

 

 

– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo v vrtec ugovor,

 

 

– rok veljavnosti čakalnega seznama.

 

 

(6) Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

 

 

(7) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

 

 

(8) O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.«.

 

 

Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.

 

 

2. člen

 

 

Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»(1) Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.«.

 

 

3. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 602-1/2010-3

 

 

Datum: 28. 9. 2011 

 

 

Občina Hajdina

 

 

Župan mag. Stanislav GLAŽAR, l. r.