New Page 1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) sprejemam

 

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE11)

 

1. člen

 

(predmet sklepa)

 

S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE11) (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt).

 

2. člen

 

(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

(1) Pobuda investitorja o razširitvi kmetijske proizvodnje – rastlinjakov zahodno od obstoječih rastlinjakov je potrjena že v pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Občino Turnišče (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta).
(2) Območje za razširitev kmetijske proizvodnje – rastlinjakov je v spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta opredeljeno kot območje intenzivne kmetijske proizvodnje z oznako podrobne namenske rabe IK.
(3) V spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta je za območje razširitve kmetijske proizvodnje – rastlinjakov predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(4) Na podlagi tega je pobudnik (investitor) pristopil k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki se bo pripravljal sočasno s spremembami in dopolnitvami občinskega prostorskega načrta.

 

3. člen

 

(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

(1) Po spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega enoto urejanja prostora RE11 in del enote urejanja prostora RE1.
(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2893/2, 2894/1, 2895/1, 2896/3, 2896/5, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926 in 2932/1, vse k.o. Renkovci.
(3) Velikost območja občinskega podrobnega prostorskega načrta je 72.520,00 m2 oziroma 7,25 ha.
(4) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je v naravi kmetijsko zemljišče, njiva. Ob severu območja občinskega podrobnega prostorskega načrta poteka regionalna cesta II. reda (Renkovci–Beltinci), ob jugu avtocesta (Lendava–Beltinci) in ob zahodu poljska pot. Po južnem delu območja občinskega podrobnega prostorskega načrta poteka srednjenapetostni električni kablovod.
(5) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko v fazi izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta spremeni.

 

4. člen

 

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

Strokovne rešitve se pripravi na osnovi idejne projektne dokumentacije, prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag.

 

5. člen

 

(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

Občinski podrobni prostorski načrt se sprejme po sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, predvidoma šest mesecev po začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

 

6. člen

 

(nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja iz njihove pristojnosti)

 

(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub­jana;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
– DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., OE Murska Sobota, Lendavska ulica 31a, 9000 Murska Sobota;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota;
– Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana;
– Telemach Murska Sobota d.d., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota;
– Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

 

7. člen

 

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 

Pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.

 

8. člen

 

(začetek veljavnosti sklepa)

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Turnišče.

 

Št. 3505-1/2012

Turnišče, dne 2. februarja 2012

 

Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.