New Page 1

 

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/28 - Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 – Odl. US, 13/10, 16/10 – Odl US, 50/10 – Odl. US, 59/10, 85/10, 94/10 ZIU, 107/10, 35/11 in 27/12 – Odl. US), Odloka o plačah funkcionarjev (Ur.l. RS, št. 14/06, 27/06 – Skl. US, 1/07 – Odl. US in 57/07 – ZSPJS-G) in 17. člena Statuta Občine Šenčur (UVG, št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na 15. seji, dne 03.10.2012 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV OBČINE ŠENČUR

 

 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače oziroma plačilo za opravljanje funkcije, nagrade, sejnine in druge prejemke občinskih funkcionarjev Občine Šenčur, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Šenčur.

 

 

2. člen

 

 

Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.

 

 

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 

 

Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.

 

 

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

 

 

3. člen

 

 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji sveta, oziroma seji delovnega telesa.

 

 

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora za njihovo delo pripada sejnina oziroma nagrada za njihovo delo, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika.

 

 

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.

 

 

II.     VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ OZIROMA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE, NAGRAD, SEJNIN IN DRUGIH PREJEMKOV

 

 

4. člen

 

 

Osnova za obračunavanje nagrad in sejnin za opravljanje dela članov občinskega sveta, nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov je osnovna plača župana, brez dodatka za delovno dobo, določena v 1. odstavku 5. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana).

 

 

Sejnina vključuje stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine. Za dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.

 

 

Odločbo o plači oziroma plačilu za posameznega občinskega funkcionarja izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

 

 

Nagrade in sejnine za člane drugih delovnih teles občinskega sveta in župana, se določijo v sklepu o imenovanju.

 

 

a.)     Višina in način določanja plače župana

 

 

5. člen

 

 

Za opravljanje funkcije župana Občine Šenčur, ki sodi v V. skupino občin (občine od 5.001 do 15.000 prebivalcev), je določen 51. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

 

 

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi opravljal funkcijo poklicno. Dodatek za delovno dobo se za nepoklicno opravljanje funkcije ne upošteva.

 

 

b.)     Višina in način določanja plače podžupana

 

 

6. člen

 

 

Za opravljanje funkcije podžupana Občine Šenčur, ki sodi v V. skupino občin (občine od 5.001 do 15.000 prebivalcev) je določen razpon med 36. in 43. plačnim razredom. V okviru tega razpona plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.

 

 

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Dodatek za delovno dobo se za nepoklicno opravljanje funkcije ne upošteva.

 

 

Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje sejnine za udeležbo na rednih in izrednih sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

 

 

Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobival župan.

 

 

c.)     Višina in način določanja sejnine članom občinskega sveta

 

 

7. člen

 

 

Plačilo za opravljanje funkcije članov občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta ali župana

 

 

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta ali župana, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5%  plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

 

 

V okviru tega zneska iz predhodnega odstavka se na podlagi sklepa o potrditvi mandatov članu občinskega sveta določi sejnina in sicer za:

 

 

- udeležbo na redni in izredni seji občinskega sveta v višini 4,1 % plače župana,              

 

 

- predsedovanje seji delovnega telesa v višini 2,8 % plače župana,

 

 

- udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je v višini 2,2 % plače župana.

 

 

d.)     Višina in način določanja sejnine in nagrade za izvedbo posameznega nadzora članom nadzornega odbora

 

 

8. člen

 

 

Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma udeležbo na seji. Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.

 

 

Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco opravljenega dela (prisotnostjo na sejah), ki jo vodi občinska uprava, in sicer za:

 

 

- predsedovanje na seji nadzornega odbora v višini 4,1 % plače župana,

 

 

- udeležba na seji nadzornega odbora v višini 2,8 % plače župana,

 

 

- udeležba predsednika ali njegovega namestnika na seji občinskega sveta v višini 4,1 % plače župana,

 

 

- udeležba člana nadzornega odbora kot poročevalca na seji občinskega sveta v višini 2,8 % plače župana.

 

 

Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi glede na zahtevnost posameznega primera, vsakemu članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, in sicer:

 

 

- zelo zahteven nadzor v višini 4,1 % plače župana,

 

 

- zahteven nadzor v višini 2,8 % plače župana,

 

 

- manj zahteven nadzor v višini 2,2 % plače župana.

 

 

Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora računovodstvu Občine Šenčur predloži poročilo o opravljenem nadzoru, v katerem je med drugim določena zahtevnost posameznega nadzora ter izdelano končno poročilo.

 

 

e.)     Višina in način določanja sejnin članom drugih občinskih organov

 

 

9. člen

 

 

Članom delovnih teles občinskega sveta in župana, ki niso člani občinskega sveta se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava, v višini:

 

 

- predsedniki delovnih teles občinskega sveta in župana za vodenje sej v višini 2,8 % plače župana,

 

 

- člani delovnih teles občinskega sveta in župana za udeležbo na seji v višini 2,2 % plače župana.

 

 

10. člen

 

 

Članom občinske volilne komisije in volilnih odborov pripada ob vsakih splošnih volitvah enkratno nadomestilo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.

 

 

f.)     Drugi prejemki

 

 

11. člen

 

 

Občinski funkcionarji in člani delovnih teles občinskega sveta in župana, ki niso občinski funkcionarji imajo pravico:

 

 

- do povračila stroškov, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice,

 

 

- do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko uveljavljajo, če gre za službeno potovanje izven Občine Šenčur. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,

 

 

- do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi,

 

 

- do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

 

 

12. člen

 

 

Povračilo stroškov iz prejšnjega člena tega pravilnika lahko upravičenci uveljavljajo na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje.

 

 

Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave.

 

 

III.    NAČIN IZPLAČEVANJA

 

 

13. člen

 

 

Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, nagrad, sejnin in povračil stroškov, po tem pravilniku, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Šenčur

 

 

14. člen

 

 

Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika, se izplačujejo mesečno, za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.

 

 

IV.    PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

 

 

15. člen

 

 

Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov vodi zaposleni delavec na občinski upravi, ki jim nudi strokovno in administrativno pomoč in ga za to določi župan.

 

 

16. člen

 

 

Določila tega pravilnika ne veljajo za člana ali vodjo kateregakoli delovnega telesa, navedenega v tem pravilniku, če je istočasno delavec občinske uprave.

 

 

17. člen

 

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UVG, št. 20/2007).

 

 

18. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 032-00/2012-15

 

 

Datum:   03.10.2012

 

 

 

Občina Šenčur

 

Župan Miro Kozelj