New Page 1

 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, ZJC-UPB1) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 16. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

 

 

2. člen

 

 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

 

 

3. člen

 

 

Lokalne ceste (LC) v mestu Trebnje, med naselji v Občini Trebnje ter med naselji v Občini Trebnje in naselji v sosednjih občinah so:

 

 

 Lokalne ceste (LC) v mestu Trebnje

 

 

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Trebnje znaša 130.700 m (130,700 km).

 

 

4. člen

 

 

Javne poti (JP) v mestu Trebnje, v naseljih in med naselji Občine Trebnje ter med naselji Občine Trebnje in naselji v sosednjih občinah so:

 

 

 Javne poti (JP) v mestu Trebnje

 

 

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Trebnje znaša 243.833 m (243,833 km).

 

 

5. člen

 

 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2008, z dne 5. 5. 2008.

 

 

6. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 95/99).

 

 

7. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 430-00030/2006

 

 

Trebnje, dne 2. julija 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Trebnje

 

 

Alojzij Kastelic l.r.