New Page 1

Popravek

V pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28-1087/03 z dne 17. 3. 2003, se v drugem odstavku 7. člena doda peta alinea, katere besedilo glasi:

 

“– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 15%.”.

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org. ek. l. r.