New Page 1

Občina Ljutomer na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB-1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10), Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2015) ter Sklepom županje številka: 610-9/2015-422-1 z 14. 4. 2015, objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA KOMORNIH ZBOROV

IN OKTETOV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2015

 

 

1.             PREDMET RAZPISA je sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov, ki delujejo na območju občine Ljutomer.

 

2.             POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:

Na  razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-                         imajo sedež na območju Občine Ljutomer,

-                         so registrirani kot društvo ali sekcija znotraj društva, z nazivom komorni zbor ali oktet,

-                         da organizirajo vsaj enkrat letno samostojni koncert,

-                         so k vlogi priložili letni program aktivnosti,

-                         so k vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

 

3.             VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer znaša 3.500,00 EUR.

 

4.             NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja delovanja posameznega zbora in okteta bo odvisna od izpolnjevanja meril.

 

5.   MERILA

 

1.            članstvo – število aktivnih članov (največ možnih 15 točk):

 

- nad 25                 15 točk

- od 15 do 25       10 točk

- od 8 do 15           3 točke

- do 8                      0 točk

 

2.            interes – izvajalec s svojim programom prispeva k prepoznavnosti lokalne skupnosti na različnih nivojih (največ možnih 25 točk):

 

- mednarodni (večdnevni projekti)                 25 točk

- mednarodni (enodnevni projekti)                15 točk

- državni                                                              10 točk

- regijski                                                                 5 točk

- lokalni                                                                  3 točke

 

3.            reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje

(največ možne 3 točke):

 

- 10 let in več                       3 točke

- 5 do 10 let                         2 točki

- do 5 let                               1 točka

 

4.            doseženi uspehi – priznanja in nagrade na različnih nivojih v lanskem letu ( največ možnih 10 točk):

 

-              mednarodni         10 točk

-              državni                    6 točk

-              regijski                     3 točke

 

5.            sodelovanje - izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Ljutomer – število sodelovanj v lanskem letu (največ možnih 10 točk):

 

- da (5 krat in več)               10 točk

- da (od 3 do 4 krat)            5 točk

- da (od 1 do 2 krat)            1 točka

- ne sodelujejo                    0 točk

 

6.            izvedeni projekti – izvajalci skozi sprejet letni program za leto 2015 izvedejo različna gostovanja ter nastope za javnost (največ možnih 15 točk)

 

 

- 8 in več                               15 točk

- od 6 do 8                            10 točk

- od 3 do 5                            5 točk

- 2 nastopa                           2 točki

- 1 nastop                             1 točka

 

         6.   ROK IZVEDBE

Rok za izvedbo dejavnosti je leto 2015.

 

7.            VSEBINA PRIJAVE

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

8.            ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Vloga mora biti predložena ali poslana na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, najpozneje 30. dan od dneva objave v Uradnem glasilu Občine Ljutomer, oz. ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga, izpolnjena na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "Ne odpiraj - Prijava na razpis – Komorni zbori in okteti 2015«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer in na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si.

Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo evidentirana kot prva prispela.

 

9.            KONTAKTNA OSEBA:

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij: Renata Zrinski, tel.: 02/584 90 46, renata.zrinski@ljutomer.si .

 

10.          DATUM ODPIRANJA

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 20 dni od roka za dostavo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.   

 

11.          IZID RAZPISA

Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev in meril bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev županji, ki bo izdala sklep.  

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 15. dneh po odpiranju vlog. Na podlagi izdanega sklepa se bo z izbranim vlagateljem podpisala pogodba o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

  

Številka: 610-9/2015-422-2

Datum:   15. 4. 2015    

 

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.