New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in četrtega odstavka 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 2. redni seji, dne 19.12.2018, sprejel

 

ODLOK

O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1. člen

(splošna določba)

Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: zavezanci), njeno nakazovanje ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.

 

2. člen

(višina turistične in promocijske takse)

(1) Turistična taksa za nočitev na osebo na dan znaša 1,60 EUR.

(2) Promocijska taksa je zakonsko določena v višini 25% zneska turistične takse, tako da je višina promocijske takse 0,40 EUR, skupna višina obeh taks pa znaša 2,00 EUR.

(3) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, višina le-te znaša 0,80 EUR. Na osnovi slednje znaša višina promocijske takse 0,20 EUR, skupna višina obeh taks pa znaša 1,00 EUR.

(4) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom, se spremeni v sorazmerni višini, kot se spremeni znesek turistične takse, ki ga uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki spodbuja razvoj turizma. Spremembo občina objavi na svoji spletni strani, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.

 

3. člen

(nakazovanje turistične in promocijske takse)

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžni nakazati turistično in promocijsko takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na predpisan način na posebni račun Občine Cerklje na Gorenjskem, ki je objavljen na spletnih straneh občine.

 

4. člen

(neposredna uporaba zakona)

Za ostala področja, ki zadevajo turistično in promocijsko takso (oprostitve, postopek pobiranja, evidentiranje, posledice neplačila in kazenske določbe), ki niso opredeljene v tem odloku, se neposredno uporablja zakon, ki spodbuja razvoj turizma.

 

5. člen

(pričetek obračunavanja)

Znesek turistične takse, kot je določen v 2. členu tega odloka, se prične obračunavati s pričetkom obračunavanja promocijske takse skladno z zakonom, ki spodbuja razvoj turizma, to je s 1. 1. 2019.

 

6. člen

(nadzor )

Za nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, to je za nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske takse, ter za vodenja zakonsko predpisanih evidenc, je pristojen Medobčinski inšpektorat Kranj.

 

7. člen

(prenehanje veljavnosti predpisa)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/07 in 4/08).

 

8. člen

(začetek veljavnosti predpisa)

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Veljati začne s 1.1.2019.

 

Številka: 007-03/2018-15

Datum: 19.12.2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj l. r., župan