New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo) in 30. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 3/06 in 14/06) je župan Občine Nazarje dne 22. oktobra 2007 sprejel

SKLEP

o imenovanju pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Nazarje

I.

Za pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja se imenuje: - Samo BEGIČ, univ. dipl oec., direktor občinske uprave.

Pooblaščenec je pooblaščen za dajanje informacij javnega značaja iz delovnega področja občinske uprave in deluje v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Pooblaščenec uraduje na sedežu Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, telefon 03/839 16 00, fax: 03/839 16 15, elektronska pošta: obcina@nazarje.si.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

Številka: 032-0004/2007-32

Datum: 22. oktober 2007

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

Ivan PURNAT, l.r.