New Page 1

Register turističnih vodnikov turističnega območja

1. Naziv institucije:

Občina Rogašovci
2. Naziv zbirke podatkov: Register turističnih vodnikov turističnega območja
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 40. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ upravlja register turističnih vodnikov turističnega območja za namen obveščanja javnosti o usposobljenih turističnih vodnikih turističnega območja v skladu z dogovorom med občinami na tem turističnem območju ena izmed njih. Register vsebuje naslednje podatke o turističnih vodnikih turističnega območja:

- osebno ime in naslov stalnega prebivališča turističnega vodnika,

- število dni vodenja na turističnem območju v preteklem koledarskem letu,

- podatke o strokovnem znanju in usposobljenosti,

- s pisnim soglasjem turističnega vodnika lahko tudi njegove kontaktne podatke (e-naslov, številka telefona).

Register je javen in dostopen prek spletnih strani občine, ki vodi register. Pri podatkih o naslovu prebivališča turističnega vodnika turističnega območja je javen le podatek o kraju stalnega prebivališča, ne pa tudi o naselju, ulici, hišni številki in številki stanovanja.

5. Pravne podlage: Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ SOP 2018-01-0541
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): turizem
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Rogašovci
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 15.3.2018
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: Marija Saje, univ. dipl. prav., e-pošta: marija.saje@obcina-rogasovci.si