New Page 2

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju državna uredba MEDO) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2011, 8/2014, 12/19 in 4/22), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 7. redni seji, dne 22. junija 2023 sprejel

 

S K L E P

o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s

pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 2023

 

1.

Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 2023 za območje Mestne občine Maribor, ki ga je pripravil Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o. s sedežem na Jadranski cesti 24 v Mariboru.

 

2.

Potrdijo se cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor:

1.         Cena vodarine:              0,9984 EUR/m3 brez DDV.

2.         Cena omrežnine:           po Tabeli 1 Tabela 1

 

premer

vodomera

faktor

omrežnine

Enota mere

cena brez DDV

EUR/mesec

DDV 9,5%

cena z DDV

EUR/mesec

DN ≤ 20

1

mesec

3,66

0,35

4,01

20< DN< 40

3

mesec

10,97

1,04

12,01

40 ≤ DN< 50

10

mesec

36,57

3,47

40,04

50 ≤ DN< 65

15

mesec

54,86

5,21

60,07

80 ≤ DN<100

50

mesec

182,86

17,37

200,23

100 ≤ DN<150

100

mesec

365,73

34,74

400,47

150 ≤ DN

200

mesec

731,45

69,49

800,94

 

Za leto 2023 se ne spremeni cena omrežnine. Faktorji za dimenzije večjih priključkov so sorazmerni in skladni z državno uredbo MEDO.

 

3.

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati cena storitev oskrbe s pitno vodo, potrjene s Sklepom o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2022, katerega je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji 35. redni seji dne 28.6.2022.

 

4.

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati 01. julija 2023.

 

Številka: 3541-12/2023 

Datum: 28. junij 2023   

 

Župan Mestne občine Maribor

Aleksander Saša Arsenovič, s.r.