New Page 3

 

Na podlagi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Tinje (Uradni list RS, št. 14/97) daje volilna komisija Krajevne skupnosti Tinje

 

 

P O R O Č I L O

 

 

o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje dne 11. maja 1997

 

 

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje so bili ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

 

 

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 668 volivcev.

 

 

2. Po volilnem imeniku je glasoval 401 volivec, kar je 60,02%.

 

 

3. S potrdilom ni glasoval noben volivec.

 

 

4. Neveljavna je bila 1 glasovnica.

 

 

5. Veljavnih glasovnic je bilo 400.

 

 

6. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 308 volivcev, kar je 77% volivcev, ki so glasovali.

 

 

7. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 92 volivcev, kar je 23% volivcev, ki so glasovali.

 

 

Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija Krajevne skupnosti Tinje ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje, ker se je zanj izrekla večina volivcev, ki so glasovali.

 

 

 

 

 

Tinje, dne 11. maja 1997.

 

 

Predsednik

    volilne komisije KS Tinje

    Milan Čretnik l. r.