New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Turnišče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Turnišče

Predlagatelj:

Župan Občine Turnišče

Zakonska podlaga:

64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 — UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 —ZUUJFO, 11/18 —ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 ZIUZEOP-A in 80/20- ZIUOOPE), 18. člen Statuta Občine Turnišče ( Uradni list RS, št. 6/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Turnišče

Datum:

20.12.2021

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

21. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče

Besedilo:

gradivo