New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in drugega odstavka 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 53/07) je Občinski svet Občine Komen na 2. redni seji dne 15. 12. 2010 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011

1.

Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2011 znaša 0,05842 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.

Št. 032-20/2010-11

Komen, dne 15. decembra 2010

Župan

Občine Komen

Danijel Božič l.r.