New Page 2

Ob-1792/21, Stran 810

 

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16, 79/16 in 26/19), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2021 (Uradni list RS, št. 1/20 in 160/20) Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, objavlja

 

javni razpis 

Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav (MKČN) za komunalne odpadne vode v občini Krško v letu 2021

 

I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v občini Krško.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev

Splošni pogoji kandidiranja:

1. Upravičenci po tem razpisu so:

– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško,

– društva s sedežem v občini Krško, ki predložijo Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.

2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega kanalizacijskega priključka:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona uporabno dovoljenje,

– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so navedeni v Priloga 1,

– pri izgradnji in izračunu je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko omrežje,

– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je izvajalec gospodarske javne službe v občini obvestil potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno kanalizacijo.

3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona uporabno dovoljenje,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje 8. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 10. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),

– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 73/12, 84/13) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo,

– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) se malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško ali na Občini Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.

4. Deleži sofinanciranja

Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 78/19) so določena naslednja merila:

– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna, Krško – delno) do 95 % upravičenih stroškov investicije;

– v pasu do 2.500 m (naselja: Brege, Dolenja vas – delno, Krško – delno, Kremen – delno, Leskovec pri Krškem – delno, Libna, Stari Grad, Žadovinek) do 82 % upravičenih stroškov investicije;

– ostali v območju občine Krško do 70 % upravičenih stroškov investicije.

III. Višina sredstev

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2021, pod proračunsko postavko 4055 – ravnanje z odpadno vodo, v višini 69.500,00 EUR.

Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so namenjena za:

– sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov v okvirni višini 34.500,00 EUR,

– sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni višini 35.000,00 EUR.

Skupna višina sredstev se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev v proračunu.

IV. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2018 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.

Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem ali z odločbo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona, uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV, v upravičene stroške so všteti izvedba priključnega kanala, izvedba revizijskih jaškov, nadzor koncesionarja GJS in geodetski posnetek.

Znesek upravičenih stroškov za individualne hišne kanalizacijske priključke za stanovanjske objekte se izračuna na naslednji način:

– izvedba priključnega kanala največ 29,00 EUR/m1 (z DDV),

– izvedba revizijskega jaška največ 210,00 EUR/kom (z DDV).

Praznjenje greznice za potrebe gradnje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in vzpostavitev površine nad individualnim hišnim kanalizacijskim priključkom v prvotno stanje (razni tlaki in druga ureditev) niso upravičeni stroški in ne bodo predmet sofinanciranja.

Upravičen strošek malih čistilnih naprav za stanovanjske objekte je nakup in montaža male čistilne naprave.

V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalne višine upravičenih stroškov, se upošteva znesek po računu.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.

V. Vsebina vloge

Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija vključno z vlogo bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko 'Obvestila in objave/Javni razpisi in objave'.

Po predhodnem dogovoru na tel. 07/49-81-377 ali e-pošti bostjan.kozole@krsko.si se razpisno dokumentacijo pošlje tudi na dogovorjeni naslov.

Ko bo Vlada RS preklicala epidemijo nalezljive bolezni covid-19 na območju Slovenije, bo vloge možno prevzeti tudi osebno v informacijski pisarni Občine Krško (pritličje).

VI. Rok in način prijave

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško ali osebno v informacijski pisarni Občine Krško (pritličje).

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav, št. 354-5/2021 O608«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek ter naslov vlagatelja.

Vloge bomo sprejemali od prvega delovnega dne v mesecu aprilu ter najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru oziroma do porabe sredstev.

VII. Postopek obravnave vlog

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge prvič odpirala in obravnavala v mesecu maju ter nato naprej enkrat mesečno vsako prvo delovno sredo v mesecu, razen v mesecu avgustu in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.

Vse prejete vloge bodo obravnavane po časovnem zaporedju prispetja vloge.

V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge:

a) Za individualne hišne kanalizacijske priključke: vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma.

b) Za male čistilne naprave: vloge s priloženim potrdilom, da se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO.

V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu (za hišne priključke) oziroma s priloženim potrdilom o udeležbi na delavnici (za MKČN), se bodo te vloge obravnavale glede na datum potrdila o plačanem računu opravljene storitve.

V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale glede na datum izdane izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi.

V primeru, da bo več vlog z istim datumom izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi, se bodo te vloge obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca 30. dan od prejetja zahtevka.

Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

VIII. Nadzor in sankcije

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca Kostak d.d.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

Občina Krško