New Page 1

POPRAVEK

 

V Sklepu o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2006) se besedilo: ' Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.2007.' popravi tako, da se glasi: ' Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2007'.

 

Številka:  423-06/00-1

Datum:    16.4.2007

 

 

Franc KEKEC

 

Župan Občine Markovci