New Page 2

Na podlagi Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Ur.l. RS, št. 25/2008, v nadaljnjem besedilu ZDOIONUS) in 15. člena Statuta občine Rače–Fram (MUV, št. 27/2011) je občinski svet občine Rače–Fram na svoji 21. redni seji dne, 25. februarja 2013 sprejel

O D L O K

o preštevilčenja stavb v naselju Ranče in preimenovanju

dela naselja Ranče od HŠ 26 do HŠ 37 v Šestdobe

1. člen

S tem odlokom se stavbe zaradi lažje orientacije v prostoru v naselju Ranče preštevilčijo in del naselja Ranče od HŠ26- HŠ37 se preimenuje v Šestdobe.

2. člen

Grafični prikaz meje naselja Šestdobe je razviden iz grafične priloge, ki je sestavni del odloka.

3. člen

Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor je dolžna v 30 dneh po začetku veljavnosti odloka iz prejšnjega odstavka, vendar ne pred začetkom uporabe tega odloka, po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij v registru prostorskih enot ter novo določene hišne številke v naselju Šestdobe in Ranče v evidenco hišnih številk.

4. člen

Stroški izdelave uličnih tabel in zamenjave hišnih številk bremenijo proračun občine Rače–Fram.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 034/21-2013/173

Datum: 25. februar 2013

 

Župan Občine Rače–Fram

Branko Ledinek, s. r.