New Page 2

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UP2 2; Ur. list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08 in 100/08 – odločba US in 79/09 in 51/2010) in 16. ter 100.člena Statuta Občine Veržej (Ur. list RS, št.  22/08 in 105/2012) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 18. 5. 2015 sprejel

 

ODLOK

O ZAKLJUČNEM RAČUNU OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2014

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej za leto 2014.

 

2. člen

Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.784.577

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.015.752

70 DAVČNI PRIHODKI

839.805

700 Davki na dohodek in dobiček

694.876

703 Davki na premoženje

74.358

704 Domači davki na blago in storitve

70.571 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

175.947

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

113.006

711 Takse in pristojbine

1.166

712 Globe in druge denarne kazni

680

714 Drugi nedavčni prihodki

61.095  

72 KAPITALSKI PRIHODKI

9.383 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

9.383 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

759.442

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

203.147

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

556.295

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.842.993

40 TEKOČI ODHODKI

288.354

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

104.446

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

15.155

402 Izdatki za blago in storitve

157.147

403 Plačila domačih obresti

10.305

409 Rezerve

1.300

41 TEKOČI TRANSFERI

466.466

410 Subvencije

52.925

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

233.878    

412 Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam

50.253

413  Drugi tekoči domači transferi

129.411

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

801.988

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

801.988

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

286.185

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

279.686

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

6.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

- 58.416

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE

70.000

50 ZADOLŽEVANJE

70.000

500 Domače zadolževanje

70.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA

58.139

55 ODPLAČILA DOLGA

58.139

550 Odplačila domačega dolga

58.139

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

- 46.555

X. NETO ZADOLŽEVANJE

11.861

XI. NETO FINANCIRANJE

58.416

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

- 42.337

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 450-3/2015-2

V Veržeju, 18. 5. 2015

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan