New Page 2

Številka: 900-28/2016-4-(52/04)

Datum: 9.11.2016

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 22. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 22. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 23.11.2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.10.2016 (zapisnik) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 — 1. obravnava (gradivo)

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 —1. obravnava (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN območja Či2 — centralne dejavnosti v Čirčah —1. obravnava (gradivo)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu —1. obravnava (gradivo)

8. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v MOK (gradivo)

9. Sklep o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje (gradivo)

10. Letni program športa MOK za leto 2017 (gradivo)

11. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

Priloga: - dodatno (gradivo), sklepi komisij (gradivo)

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan