New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 30. 12. 2019 sprejel

 

S K L E P 

o enkratnem denarnem prispevku za novorojence 

 

1. člen 

 

Ta sklep ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence na območju Občine Gornji Petrovci, določa upravičence, višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev pravice.

 

2. člen 

 

Enkraten denarni prispevek za novorojence (v nadaljevanju prispevek) je enkratna denarna pomoč za novorojenega otroka, s katero se upravičencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

 

3. člen 

 

Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca, če sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije in imata v času rojstva stalno prebivališče na območju Občine Gornji Petrovci.

Pravica do prispevka o tem sklepu ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo.

Upravičenec nima pravice zahtevati prispevka, če prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini.

 

4. člen 

 

Pravica do prispevka se uveljavlja na podlagi pisne vloge, in sicer najkasneje v roku šestih mesecev od dneva otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravica do denarnega prispevka preneha in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.

 

5. člen 

 

Višina prispevka znaša 1.000 EUR neto in se upravičencu izroči v obliki BONA.

Sredstva za prispevek zagotovi Občina Gornji Petrovci iz proračuna.

 

6. člen 

 

Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo Pomurje določi, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če je to v korist otroka.

 

7. člen 

 

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/18.

 

8. člen 

 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2020 dalje.

 

Št. 007-0001/2019-18

Gornji Petrovci, dne 31. decembra 2019

 

Župan 

Občine Gornji Petrovci 

Franc Šlihthuber