New Page 2

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 6. člena zakona o skladu RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št 1/96) in 16. člena statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno glasilo Primorskih novic, št 41/03) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 10. redni seji dne 5. februarja 2004 sprejel

PRAVILNIK

za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kanal ob Soči, ki so v javnem interesu.

Predmet pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost lokalnega pomena.

2. člen

Za kulturne programe se štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališče, lutkovne, likovne, literarne, fotografske, filmske in video dejavnosti.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

3. člen

Pravico do sofinanciranja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-        da imajo sedež v Občini Kanal ob Soči oziroma izven v primeru, da se ukvarjajo z dejavnostjo na območju Občine Kanal ob Soči ali je projekt vezan na Občino Kanal ob Soči,

-        da so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj eno leto pred objavo razpisa,

-        da imajo evidenco o članstvu,

-        da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,

-        da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,

-        da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov.

III. PREDMET FINANCIRANJA

4. člen

Praviloma se s sredstvi občinskega proračuna sofinancira naslednja vsebina:

-        dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

-        kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega vzgojno-izobraževalne programe,

-        samostojne nosilce,

-        udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,

-        izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

-        projekte: Galerija Rika Debenjaka, Kogojevi dnevi, gledališki in lutkovni abonma, Teden kulture, Festival Kontrada,

-        druge kulturne prireditve in akcije,

-        drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

5. člen

Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije.

6. člen

Za stimulacijo ljubiteljskih skupin (udeležba in dosežki na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih) se praviloma rezervira 5% sredstev, namenjenih za dejavnost kulturnih društev. V kolikor ostane del teh sredstev nerazporejenih, se po 1. novembru vsako leto sredstva nameni za povišanje vrednosti točke in izvrši proračun v zadnjem kvartalu leta.

IV. POSTOPEK IN JAVNI RAZPIS

8. člen

Vsako leto se objavi razpis, ki ga sprejme Občinski svet občine Kanal ob Soči za naslednje leto. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanju občinskega proračuna. Razpis se objavi v javnih medijih in na krajevno običajen način.

9. člen

Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:

-        priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za dodelitev sredstev za financiranje in sofinanciranje programov na področju kulture (v nadaljevanju: javni razpis),

-        zbiranje predlogov,

-        strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,

-        obravnava razdelitve na  Komisiji za kulturo,

-        sklep o razdelitvi sredstev sprejme župan občine Kanal ob Soči,

-        obveščanje predlagateljev o sklepu,

-        ugovori predlagateljev,

-        sklepanje pogodb,

-        spremljanje izvajanja pogodb,

-        obravnava poročil o projektih in ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev.

9. člen

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

-        navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),

-        programe, ki so predmet financiranja in sofinanciranja,

-        pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,

-        okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,

-        kriterije in merila za izbor projektov in programov ter za dodelitev sredstev,

-        določitev obdobja za porabo sredstev,

-        razpisni rok,

-        način dostave predlogov,

-        navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,

-        informacije o razpisni dokumentaciji,

-        rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

 

Razpisni rok ne sme biti krajši od dveh tednov in ne daljši od enega meseca.

V. KOMISIJA ZA KULTURO

10. člen

Občinski svet imenuje Komisijo za kulturo, ki je pristojen za:

-        pripravo razpisa,

-        predlog prispelih prijav za razpis,

-        izločitev vlog, ki ne ustrezajo pogojem javnega razpisa in tega pravilnika,

-        vrednotenje prijavljenih kulturnih programov v skladu z merili, ki so sestavni del tega pravilnika,

-        priprava predloga razdelitve sredstev prijavljenih programov,

-        priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo meril za vrednotenje kulturnih programov,

-        izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.

Komisija za kulturo do konca proračunskega obdobja spremlja izvajanje programov, zahteva poročila od izvajalcev ter podaja predloge ukrepov.

11. člen

Občinski svet sprejme sklep o javnem razpisu, ki vsebuje bistvena določila javnega razpisa, v proračunu določi višino razpisanih sredstev, ki se razdelijo v skladu s tem pravilnikom, ter spremlja delo odbora za kulturo, glede izvajanja nalog iz tega pravilnika.

12. člen

Župan sprejme sklep o razdelitvi sredstev na podlagi predloga Komisije za kulturo.

VI. MERILA

13. člen

Merila za vrednotenje sofinanciranja kulturnih dejavnosti so sestavni del tega pravilnika. Projekti opredeljeni v 4. členu tega pravilnika  se financirajo po vrednotenju programa v preteklem letu in z upoštevanjem rasti življenjskih stroškov, druge prireditve in akcije največ do višine 30% izkazanih stroškov v okviru razpisanih sredstev za prireditve in akcije.

Vrednost točke se izračuna vsako leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev za dotacije kulturnim društvom in skupnega števila točk ovrednotenih prijavljenih programov.

VII. POGODBA O DOTACIJI

14. člen

Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa s pogodbo o financiranju dejavnosti, ki jo s posameznimi izvajalci sklene Občine Kanal ob Soči. Podpisnik te pogodbe je župan Občine Kanal ob Soči.

15. člen

Pogodba vsebuje:

-        naziv in naslov uporabnika in prejemnika,

-        namen, za katerega se sofinancirajo programi s sredstvi občinskega proračuna,

-        višino dodeljenih sredstev,

-        način nadzora,

-        terminski plan porabe sredstev,

-        določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva v proračun.

16. člen

Izvajalci in nosilci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe in predložiti dokazila o izpolnitvi obveznosti. Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev. Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko izplačanih sredstev. Izvajalec ki krši določila drugega in tretjega odstavka tega člena ne more več kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna v naslednjem leti.

17. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem. Pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Primorskih novic.

 

Številka: 661-01/04-1

Kanal ob Soči: 5. februarja 2004

Župan

MIRAN IPAVEC, 1.r.