New Page 2

Na podlagi 14. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97, 66/00, 24/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 72/07) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/07 in 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni seji dne 6. 5. 2009 sprejel

S K L E P

o načinu financiranja svetniških list in samostojnih svetnikov v Občini Trebnje

1. Svetniškim listam in samostojnim svetnikom, ki so na zadnjih volitvah dosegli prag za vstop v občinski svet v Občino Trebnje pripadajo sredstva iz proračuna Občine Trebnje, sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobili na volitvah.

2. Višina sredstev, namenjenih za financiranje svetniških list in samostojnih svetnikov, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu.

Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišč, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Trebnje opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno proračunsko leto.

3. Svetniškim listam in samostojnim svetnikom pripada v letu 2009 na mesečni ravni 0,8029 EUR na glas volilca, ki je veljavno glasoval za te svetniške liste in samostojne svetnike.

4. Sredstva se svetniškim listam in samostojnim svetnikom priznavajo in nakazujejo mesečno, v višini 1/12 od pripadajočega zneska, na njihov transakcijski račun.

V primeru izstopa svetnika iz svetniške liste pripada samostojnemu svetniku oziroma svetniški listi, kateri se priključi, sorazmerni del finančnih sredstev, ki jih je prejemala svetniška lista, iz katere je svetnik izstopil.

5. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje z dne 6. 6. 2007 (Uradni list RS, št. 54/07) in Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov (Uradni list RS, št. 48/08).

6. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.

 

Trebnje, dne 6. maja 2009

 

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.