New Page 1

 

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 22. 7. 1999 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok – za območje naselja Trava.

 

 

Spremenijo in dopolnijo se spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 5/99).

 

 

2. člen

 

 

V 9. poglavju z naslovom Poselitev v razdelku 9.3 Razvojne naloge se v osmem odstavku četrta alinea spremeni in se besedilo glasi:

 

 

“ureditev pokopališča in nove kapelice v naselju Trava,”.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 350/98-6

Župan Občine Loški Potok

 

 

Loški Potok, dne 22. julija 1999.

Janez Novak, inž. l. r.