New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0039/2008-41/04

 

Datum:    12.03.2008

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj sklicujem

 

15. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 26.03.2008 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM  REDOM :

1.

Potrditev zapisnika 14. seje sveta z dne 20.02.2008 in 4. izredne seje sveta z dne 28.02.2008 ter poročila o izvršitvi sklepov

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.

Kadrovske zadeve

4.

Premoženjske zadeve

5.

Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj – druga obravnava

6.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje – druga obravnava (gradivo)

7.

Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj - druga obravnava (gradivo)

8.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj – prva obravnava (gradivo A, B)

9.

A. Obvezna razlaga točke (2.9) 36. člena posebnih določb usmeritev za območja kompleksnih zazidav Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj – PUP Kranj (Ur.l. RS, št. 72/04, 79/04-popr., 68/05, 22/06-popr., 138/06-popr., 16/07-avtentična razlaga in 22/08-popr.)

 

B. Obvezna razlaga 36. člena posebnih določb usmeritev za območja kompleksnih zazidav Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika – PUP podeželje (Ur. list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06-popr., 16/07-avtentična razlaga in 22/08-popr. )

10.

Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina - jug (gradivo)

11.

Soglasje k ceni storitve Pomoči na domu

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

                                                                                 Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                  Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-0039/2008 (41/04)

 

Datum:    19.3.2008

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 15. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 15. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 26.3.2008, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1.

Potrditev zapisnika 14. seje sveta z dne 20.02.2008 in 4. izredne seje sveta z dne 28.02.2008 ter poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik 14. seje, zapisnik 4. izredne seje)

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I J) (dodatno gradivo A, B, C, D, E)

3.

Kadrovske zadeve (gradivo)

4.

Premoženjske zadeve (gradivo)

5.

Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj – druga obravnava (gradivo A, B, C) ( priloge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 )

6.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje – druga obravnava

7.

Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj - druga obravnava

8.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj – prva obravnava

9.

Obvezna razlaga 36. člena posebnih določb usmeritev za območja kompleksnih zazidav Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika – PUP podeželje (Ur. list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06-popr., 16/07-avtentična razlaga in 22/08-popr. ) (gradivo)

10.

A. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina – jug (gradivo)

 

B. Obvezna razlaga 3. odstavka 17. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina – jug (gradivo)

11.

Soglasje k ceni storitve Pomoči na domu (gradivo A, B, C, D, E, F, )

 

Lepo pozdravljeni!

 

                                                                              Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

Gradivo