New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) in 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/10) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 23. redni seji, dne 30.6.2010, na predlog župana sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

 

I.

 

 

Nepremičninam, parc. št. 1578/11, k.o (505) Čermožiše, parc. št. 1622/1, k.o. (504) Nadole, parc. št. 1638/3 in 1639/3, obe k.o. (506) Žetale, se ukine status javnega dobra.

 

 

II.

 

 

Nepremičnine iz prve točke prenehajo imeti značaja javnega dobra in postanejo last Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, matična št. 13579990000.

 

 

III.

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 032-01-0023/2010-15

 

 

Datum: 30.6.2010

 

 

Občina Žetale

 

 

Župan Anton BUTOLEN, l.r.