New Page 1

 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) ter na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/2008) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 14. redni seji, dne 22. 4. 2008 sprejel

 

 

 

 

 

Letni program športa

 

 

občine Trnovska vas za leto 2008

 

 

 

 

 

I. Uvod

 

 

Občina Trnovska vas z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2008 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.

 

 

 

 

 

II. Izhodišča in usmeritve

 

 

Upoštevanje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v Občini Trnovska vas za leto 2008 naslednje usmeritve:

 

 

-  razvijati in vzpodbujati rekreativno obliko športnega udejstvovanja v občini,

 

 

- delovanjem društvom iz občine, ki so nosilci športnega življenja v občini, bomo pomagali čimbolj uresničiti zastavljene cilje društev,

 

 

- za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo povečali nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega programa športa.

 

 

 

 

 

III. Obseg sredstev
Občina Trnovska vas z Odlokom o proračunu občine Trnovska vas za leto 2008 zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini na postavki 4023002 – financiranje društev. Za športno dejavnost so v letu 2008 zagotovljena sredstva v višini 4.333,33 EUR.

IV. Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje
Namenska sredstva se delijo po točkovnem sistemu, ki so navedena v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas  Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/2008).

 

 

Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem maksimalnem obsegu:

 

 

1. Kazalci razširjenosti športne panoge oziroma društva,
2. Kazalci uspešnosti športne panoge oziroma društva,
3. Športna rekreacija odraslih,
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
5. Športne prireditve,
6. Delovanje športnih društev in zvez,
7. Stroški vadbe in športne opreme.

 

 

V. Posebne določbe
Sredstva za sofinanciranje programov športa za leto 2008 se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o vrednotenju športnih programov v Občini Trnovska vas.

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko Občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene.

VI. Veljavnost in uporabnost
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v občini Trnovska vas v letu 2008.

 

 


Letni program športa se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

 


Številka:
011 1/2008-3lp
Datum:
22. 4. 2008

 

 

                                                                                      Župan občine Trnovska vas,
                                                                                      Alojz BENKO, dipl. upr. org.