Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS št. 32/93), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93 in 57/94), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS št. 32/93) ter člena Statuta občine Rače-Fram je občinski svet občine Rače-Fram na seji dne 7.6.1996 sprejel
 
ODLOK
 
 
o podelitvi koncesije za obvezno lokalno gospodarsko javno službo pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
 
 
I. PREDMET KONCESIJE
 
 
1. člen
 
Predmet koncesije je opravljanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiššenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (v nadaljevanju : dimnikarska služba). S tem odlokom se določijo način in pogoji za opravljanje koncesijske gospodarske javne službe.
 
 
2. člen
 
Izvajanje dimnikarske službe zagotavlja občina za naslednje naprave:
- male kurilne naprave na vsa goriva , kot jih določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur.l. RS, št. 73/93)
- srednje kurilne naprave na vsa goriva , kot jih določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur.l.RS, št. 73/93)
 
 
- pomožne naprave , ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilne naprave ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
 
 
- naprave za prezračevanje prostorov , v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo ter naprave ter prezračevanje vseh drugih prostorov in poteka prezračevanja na osnovi naravnega ali umetnega obtoka obtoka zraka.
 
II. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
 
3. člen
 
Koncesija za opravljanje dimnikarske dejavnosti se podeli za območje občine Rače-Fram.
 
III. UPORABNIKI IN RAZMERJA DO UPORABNIKOV
 
4. člen
 
Uporabnik storitev je dolžan skrbeti za to, da so njihove naprave pregledane in očiščene, tako kot določajo predpisi o izvajanju dimnikarske službe.
 
 
5. člen
 
Uporabniki storitev morajo izvajalcu dimnikarske službe omogočiti vpogled v načrte naprav in zgradbe, kjer so naprave nameščene.
 
 
6. člen
 
Vsak uporabnik storitev je dolžan poskrbeti, da je opravljanje dimnikarskih storitev neovirano.
 
 
Na podlagi sporočila izvajalca dimnikarske službe o terminu opravljanja posameznih storitev mora uporabnik storitev popraviti neoviran dostop do vseh potrebnih prostorov in naprav, kjer se opravljajo dimnikarske storitve. Pripraviti mora tudi ustrezne zabojnike, v katere se odlaga saje, pepel in ostanke goriva.
 
 
7. člen
 
Uporabniki storitev so dolžni redno plačevati dimnikarske storitve.
 
 
8. člen
 
Uporabnik storitev mora javiti izvajalcu dimnikarske službe tudi vsako spremembo na napravah, uporabi vrste goriva in času obratovanja, ki ima za posledico spremembo pri emisijah snovi v zrak.
 
 
9. člen
 
Uporabniki storitev dimnikarske službe imajo še naslednje pravice in obveznosti:
 
 
- pravico uporabe storitev pod pogoji določenimi s predpisi in tem odlokom,
 
 
- pravico do pritožbe na pristojni organ, če so kršene njihove pravice (inšpekcijske službe, svet uporabnikov javnih dobrin pri občini),
 
 
- obveznost uporabe storitev koncesioniranja,
 
 
- obveznost spoštovanja navodil koncesionarja.
 
IV. POGOJI ZA DODELITEV KONCESIJE
 
 
10. člen
 
Koncesionar mora za upravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
 
 
- da je registriran za opravljanje koncesijske dejavnosti in da ima zato potrebno soglasje in dovoljenje pristojnih organov,
 
 
- da predloži dokazila in reference, ki potrjujejo, da ima potrebna znanja in izkušnje za opravljanje dejavnosti ter cenik storitev,
 
 
- da predloži program izvajanja dimnikarske služe za čas trajanja koncesije,
 
 
- da ima zadostno število strokovnih kadrov za učinkovito opravljanje dimnikarske službe.
 
11. člen
 
Koncesionar pridobi s podelitvijo koncesije javno pooblastilo, da ima izključno pravico opravljanja dejavnosti dimnikarske službe na območju občine za čas trajanja koncesijske pogodbe.
 
12. člen
 
Koncesionar kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti na območju občine izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
 
 
- da spoštuje strokovne - tehnične, organizacijske in razvojne naloge, dejavnosti ter usmeritve občine,
 
 
- da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih potrjuje občinski svet po postopku, ki ga določa zakon ali odlok občine,
 
 
- da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
 
 
- da dosledno upošteva tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
 
V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
 
 
13. člen
 
Koncesionar prične opravljati koncesionirano dejavnost v roku določenem s koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba se sklene za dobo 5. let.
 
VI. VIRI FINANCIRANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE
 
 
14.člen
 
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za storitev dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
 
 
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanje koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncendentu plačilo za koncesijo v višini določeni s koncesijsko pogodbo, vendar ne manj kot 8%. Plačilo za koncesijo se doloèi v odstotku od cene storitev.
 
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna občine in se uporablja za razvoj lokalnih javnih služb in varstvo okolja.
 
III. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
 
 
15. člen
 
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinski urad. Koncendent lahko vsak čas zahteva od koncesionarja informacije o poslovanju v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe. Koncesionar mora omogočiti delavcem občinskega urada vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe opravlja tudi svet uporabnikov javnih dobrin občine.
 
VIII. POSTOPEK ZA IZBIRO KONCESIONARJA
 
 
16. člen
 
Javni razpis za pridobitev koncesionarja se objavi v sredstvih javnega obveščanja najkasneje v 30. dneh po začetku veljavnosti tega odloka.
 
 
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 15. dni in ne daljši od 60. dni.
 
 
Javni razpis je neuspešen:
 
 
- če v razpisnem roku ni vložena nobena veljavna prijava,
 
 
- če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran za opravljanje koncesijske dejavnosti.
 
 
Če javni razpis ni uspel se ponovi najkasneje v 30. dneh po poteku neuspelega razpisa.
 
17. člen
 
Izbiro med prijavljenimi kandidati opravi župan. O izbiri odloči župan z upravno odločbo.
 
18. člen
 
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko pogodbo za obdobje 5 let. Koncesijska pogodba mora poleg določb, ki jih določa zakon, določiti tudi način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe ter druga medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem.
 
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
 
19. člen
 
Razmerje med koncendentom in koncesionarjem preneha:
 
 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
 
 
- z odkupom koncesije ali
 
 
- z odvzemom koncesije.
 
 
20. člen
 
Koncesijska pogodba preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena in z razdrtjem. Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
 
 
21. člen
 
V koncesijski pogodbi se podrobneje določijo pogoji za odkup koncesije, za odvzem koncesije in prenos koncesije.
 
 
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju zlasti, če ne začne opravljati koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku, ali če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha opravljati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
 
X. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
 
 
22. člen
 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam.
 
XI. KONČNA DOLOČBA
 
 
23. člen
 
Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v MUV.
 
 
Številka: 061-15/96
 
 
Datum: 17.6.1996
 
 
Predsednik
 
 
Občinskega sveta občine Rače - Fram
 
 
Anton ŠPANINGER