New Page 3

Na podlagi 100b. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/2012) in 15. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, 26/07) je občinski svet Občine Dornava na 15. redni seji dne 06.12. 2012 sprejel

P R A V I L N I K

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

2. člen

Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Župan se lahko odloči ali bo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.

Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno. Občina ima enega podžupana.

3. člen

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso hkrati člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora občine, ter članom drugih občinskih organov, razen občinskim volilnim organom, pripada nagrada za njihovo delo, v skladu s tem pravilnikom.

Članom občinske volilne komisije in volilnih odborov pripada ob vsakih volitvah oziroma referendumu enkratno nadomestilo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.

 

4. člen

Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.

Osnova za obračun plače oziroma dela plače in nagrade na podlagi tega pravilnika je plača župana za poklicno opravljanje funkcije.

Kadar je v tem pravilniku plača oziroma nagrada za opravljanje funkcije določena v odvisnosti od plače župana, se le-ta upošteva brez njegovega dodatka za delovno dobo.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE, DELA PLAČE IN NAGRAD

5. člen

Na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 , v nadaljevanju : odlok)  je funkcija župana Občine Dornava (od 2001 – 5.000 prebivalcev) uvrščena v 49. plačni razred. Prevedba nominalnega zneska osnovne plače se opravi v skladu z navedenim odlokom.

Županu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pripada 50% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.

6. člen

V skladu z ZSPJS (Uradni list RS, št. 110/06 UPB) je funkcija podžupana v Občini Dornava, ki sodi v šesto skupino občin (od 2001 do 5000 prebivalcev), razvrščena med 34. in 41. plačnim razredom.

Plačni razred podžupana določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

Podžupan, opravlja funkcijo  nepoklicno in mu pripada 50% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Pri predčasnem prenehanju mandata župana je podžupan upravičen do plače župana, ki je zakonsko določena, če opravlja funkcijo župana.

 

7. člen

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa.

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana.

V okviru tega zneska se na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata, članu občinskega sveta določi sejnina  in sicer :

- udeležba na redni seji občinskega sveta

65,00 EUR

- udeležba na izredni seji občinskega sveta

50,00 EUR

- udeležba na seji kot član delovnega telesa     občinskega sveta 

20,00 EUR

- udeležba na seji kot predsednik delovnega telesa občinskega sveta

25,00 EUR

Mesečno izplačilo sejnin se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.

 

8. člen

Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju pravico do nagrade v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji in se oblikuje glede na opravljeno delo ter znaša:

Naloga:

ZZN – izvedba nadzora zaključnega računa in proračuna po programu in sklepu NO

(predsednik in člani)

60,00 EUR

ZN – izvedba nadzora neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (šola, javna podjetja, in društva, ki opravljajo javno službo) po programu in sklepu NO

50,00 EUR

MZN – izvedba nadzora drugih uporabnikov proračuna (društva in ostali) po programu in sklepu NO

40,00 EUR

Sejnina za prisotnost na seji NO (predsednik)

50,00 EUR

Sejnina za prisotnost na seji NO (člani)

40,00 EUR

Sejnina za prisotnost na seji občinskega sveta

15,00 EUR

(ZZN – zelo zahteven nadzor, ZN – zahtevni nadzor, MZN – manj zahtevni nadzor, NO – nadzorni odbor)

Mesečna sejnina se izplača v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

9. člen

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada za opravljanje dela plačilo v obliki sejnine, ki se na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju izplača za udeležbo na seji in znaša 20,00 EUR na sejo.

Sejnina se izplača mesečno v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

V kolikor so člani organov iz prejšnjega odstavka javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, jim nagrada ne pripada.

III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

10. člen

Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil in nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije, ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Dornava. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

11. člen

Pravico iz 10. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi potnega naloga za službeno potovanje.

Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda potni nalog direktor občinske uprave.

IV. NAČIN IZPLAČEVANJA

12. člen

Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov v skladu s tem pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

13. člen

Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.

Prejemki, določeni v 10. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

14. člen

Vsa nadomestila so navedena v neto vrednosti.

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati vsi sklepi občinskega sveta Občine Dornava, ki bili v veljavi in ki so določevali plače in nadomestila občinskim funkcionarjem, članom odborov, komisij ter nadzornega odbora.

16. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:  007- 1 /2013

Datum:   06.12.2012

Občina Dornava

Župan Rajko Janžekovič