New Page 2

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/09–UPB,št.87/12) je Občinski svet Občine Bled na 8. redni seji dne 15.03.2016 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI BLED

 

1. člen

Spremeni se 2. odstavek 4. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bled (Uradni list RS, št. 137/04, 87/09, v nadaljnjem besedilu: odlok) in sicer tako da se glasi:

»Zavezanci za plačilo turistične takse za prenočevanje zase in za vse druge osebe so tudi lastniki počitniških hiš, počitniških stanovanj in apartmajev, v katerih se ne vrši registrirana turistična dejavnost prenočevanja.«

 

2. člen

Dopolni se 8. člen odloka, tako da se doda 3. odstavek, ki se glasi:

»O oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz četrte točke prvega odstavka tega člena odloči pristojni občinski organ, na podlagi pisne vloge. Vloga mora biti pristojnemu občinskemu organu predložena najmanj 15 dni pred prvo prenočitvijo in mora vsebovati:

·       podatke o organizatorju vzgojno-izobraževalnega programa;

·       podroben opis vzgojno-izobraževalnega programa in dokazilo, da gre za redno aktivnost organizatorja programa;

·       dokazilo, da gre za program nepridobitne narave;

·       število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse;

·       podatke o nastanitvenem objektu in število nočitev za posameznega udeleženca.«

 

3. člen

Spremeni se 13. člen, ki se po novem glasi:

»Osebe iz prvega odstavka 10. člena so dolžne do 25. v mesecu za pretekli mesec oddati  Občini Bled mesečno poročilo v elektronski obliki preko spletne strani www.ttaksa.si.

Predpisan obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje:

1.    osnovne podatke o zavezancu za pobiranje in odvajanje turistične takse,

2.    nastanitvene zmogljivosti (število sob, apartmajev, šotorišč in število ležišč v posamezni opredeljeni kategoriji nastanitve),

3.    število prihodov in prenočitev gostov (domači turisti, tuji turisti in število turistov po njihovi narodnosti),

4.    število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave oziroma oprostitve plačila turistične takse,

5.    razlog olajšave oziroma oprostitve plačila turistične takse,

6.    znesek obračunane in plačane turistične takse,

7.    obdobje, na katerega se poročilo nanaša,

8.    številka računa, na katerega je potrebno odvesti zbrano turistično takso in sklic,

9.    druge podatke, ki so navedeni v obrazcu mesečnega poročila.«

 

4. člen

Dopolni se 14. člen odloka, tako da se doda 3. odstavek, ki se glasi:

»Zavezanci zahtevane podatke posredujejo na občino po navadni pošti, osebno ali po elektronski pošti in sicer kot izpolnjen obrazec »Napoved podatkov za obračun letnega pavšalnega zneska turistične takse za lastnike počitniških hiš, počitniških stanovanj in turističnih apartmajev«

 

5. člen

Določba 1. odstavka 17. člena odloka se dopolni s 3. točko, ki se glasi:

»če ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 10. člena tega odloka.«

 

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.4.2016 dalje.

 

Številka: 034-1/2016-11

Datum: 15.3.2016

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan