New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 17. redni seji dne 14. 3. 2013 sprejel

 

O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 

S tem odlokom se za Občino Turnišče za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|A.   |BILANCA PRIHODKOV                                      |         v EUR|

|     |IN ODHODKOV                                            |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |Skupina/Podskupina kontov                              | Proračun leta|

|     |                                                       |          2013|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)                    |  3.789.313,19|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                |  2.074.111,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |70 DAVČNI PRIHODKI                                     |  1.885.911,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |700 Davki na dohodek in dobiček                        |  1.769.211,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |703 Davki na premoženje                                |    104.500,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |704 Domači davki na blago in storitve                  |     12.200,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |706 Drugi davki                                        |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |71 NEDAVČNI PRIHODKI                                   |    188.200,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki                     |    140.200,00|

|     |od premoženja                                          |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |711 Takse in pristojbine                               |      2.000,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |712 Globe in druge denarne kazni                       |      1.000,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |714 Drugi nedavčni prihodki                            |     45.000,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                                    |    113.600,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              |     53.000,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |721 Prihodki od prodaje zalog                          |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč                       |     60.600,00|

|     |in neopr. dolgor. sredstev                             |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|73   |PREJETE DONACIJE                                       |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |730 Prejete donacije iz domačih virov                  |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |731 Prejete donacije iz tujine                         |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                                    |  1.601.602,19|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih       |  1.601.602,19|

|     |institucij                                             |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |741 Prejeta sedstva iz drž. proračuna – EU             |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                           |  4.205.866,52|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|40   |TEKOČI ODHODKI                                         |    551.313,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                  |    148.020,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         |     17.000,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |402 Izdatki za blago in storitve                       |    365.293,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |403 Plačila domačih obresti                            |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |409 Rezerve                                            |     21.000,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|41   |TEKOČI TRANSFERI                                       |    941.280,29|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |410 Subvencije                                         |     92.000,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |411 Transferi posameznikom                             |    382.570,00|

|     |in gospodinjstvom                                      |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   |     53.300,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |413 Drugi tekoči domači transferi                      |    413.410,29|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |414 Tekoči transferi v tujino                          |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                                  |  1.737.218,23|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 |  1.737.218,23|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                                |    976.055,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |432 Investicijski transferi                            |    976.055,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI             |   –416.553,33|

|     |PRIMANJKLJAJ)                                          |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                               |              |

|     |IN NALOŽB                                              |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |              |

|     |DELEŽEV (750+751+752)                                  |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                          |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |750 Prejeta vračila danih posojil                      |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |751 Prodaja kapitalskih deležev                        |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije                   |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |              |

|     |(440+441+442+443)                                      |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |440 Dana posojila                                      |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |441 Povečanje kapitalskih deležev                      |              |

|     |in naložb                                              |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih   |              |

|     |in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v  |              |

|     |svoji lasti                                            |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                            |              |

|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                                     |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                                     |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|50   |ZADOLŽEVANJE                                           |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |500 Domače zadolževanje                                |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                                  |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|55   |ODPLAČILA DOLGA                                        |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |550 Odplačila domačega dolga                           |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH             |    416.553,33|

|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                             |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                         |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|XI.  |NETO FINANCIRANJE                                      |              |

|     |(VI.+VII.-VIII.-IX.)                                   |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |              |

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

|     |9009 Splošni sklad za drugo                            |    490.000,00|

+-----+-------------------------------------------------------+--------------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine www:turnisce.si.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen nabave zaščitne opreme pripadnikov PGD
2. okoljska dajatev (taksa za obremenjevanje vode), ki se uporabi kot namenska sredstva za ureditev infrastrukturnih objektov odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporablja za urejanje infrastrukturnih objektov za izvajanje javne službe odlaganja in predelave komunalnih odpadkov
4. omrežnina, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za vlaganje v infrastrukturne objekte za oskrbo s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda
5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se kot namenska sredstva uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest v Občini Turnišče
6. komunalni prispevki, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za vlaganja za pripravo infrastrukture na parcelah za gradnjo
7. kupnine, najemnine, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za vlaganje v gradnjo novih stanovanj
8. prihodki od prodaje zemljišč, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za vlaganje v pridobitev stvarnega premoženja občine
9. NUSZ, ki se uporablja kot namenska sredstva za pripravo infrastrukture na zemljiščih za gradnjo.
Pravice porabe na posameznih zgoraj navedenih proračunskih postavkah, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

 

4. člen

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

 

5. člen

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

6. člen

 

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 20.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine sprejete postavke v proračunu župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

 

7. člen

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 dolžniku do višin 500,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

8. člen

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Turnišče, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 evrov.

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

9. člen

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

10. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 131/3-13

Turnišče, dne 14. marca 2013

 

Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.