New Page 1

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju  (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)  in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06, 34/07, 15/10, 12/13) je Občinski svet Občine Prevalje na 11. redni seji, dne 17. 12. 2015 sprejel:

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE ZASELKA PRI POSTAJI

 

1. člen

V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zaselka Pri postaji (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2015 v nadaljevanju: odlok) se 1. člen odloka spremeni tako, da se glasi:

 

»1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zaselka Pri postaji, december 2015, ki je na vpogled na sedežu občine.«

 

2. člen

3. člen odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:

 

»3. člen

(obračunsko območje)

Območje komunalnega opremljanja s kanalizacijskim omrežjem obsega parcele št. 503/0, 501/8, 501/2, 506/1, 516/2, 495/11, 495/7, 495/12 in 507/3 vse k.o. 884 – Farna vas.

Območje komunalnega opremljanja z vodovodnim omrežjem obsega parcele št. 516/2, 495/11, 495/7 in 495/12, vse k.o. 884 – Farna vas.

Območje in objekti, katerim se obračuna komunalni prispevek, so razvidni iz grafičnega dela Programa komunalnega opremljanja za območje zaselka Pri postaji na Prevaljah, december 2015.«

 

3. člen

4. člen odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:

 

»4. člen

(skupni in obračunski stroški)

Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme:

postavka

S

[€]

OS

[€]

K – kanalizacijsko omrežje

38.979,47

11.164,80

V – vodovodno omrežje

3.645,17

3.438,10

SKUPAJ

42.624,64

14.602,90

 

4. člen

5. člen odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:

 

»5. člen

(stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cp] in neto tlorisne površine objekta [Ct])

Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem naslednjih vrednosti:

obračunsko območje

Cpi

[€/m2]

Cti

[€/m2]

K –kanalizacijsko omrežje

8,43

6,40

V – vodovodno omrežje

7,74

4,92

 

5. člen

(prehodne in končne določbe)

Občinska uprava Občine Prevalje je v skladu z Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zaselka Pri postaji (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/15) zavezancem že izdala odločbe o odmeri komunalnega prispevka do roka, navedenega v Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje zaselka Pri postaji.

Pri odločbah, ki so že pravnomočne in dokončne, se uskladitev s tem odlokom ne izvede. Pri odločbah, ki do dneva uveljavitve tega odloka še niso pravnomočne, pa se uporabi predmetna sprememba odloka.

 

6. člen

(začetek veljavnosti)

Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zaselka Pri postaji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0002-1/2015-24

Datum: 17.12.2015

 

 

Občina Prevalje

 

Dr. Matija Tasič, župan