New Page 2

Na podlagi 2. odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017) in 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski svet občine Makole na svoji 22. redni seji, dne 07.11.2018 sprejel

 

ODLOK

O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI MAKOLE

 

1. člen

Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Makole zaračuna investitorju oz. pobudniku lokacijske preveritve kot nadomestilo stroškov, nastalih v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamičnih poselitvi, investitorja, ki želi odstopati od prostorskih izvedbenih pogojev, izvesti dopolnilne prostorske ureditve oz. posege v prostor ali pobudnika začasne rabe prostora.

Stroški se zaračunajo vsakemu investitorju oz. pobudniku, razen v primerih, ko je pobudnik Občina Makole in je izvedba postopka lokacijske preveritve potrebna za uresničitev investicijske namere Občine Makole.

 

2. člen

Višina nadomestila stroškov za izvedbo postopka lokacijske preveritve se določi v pavšalnem

znesku 2.000,00 EUR za podajo posamezne pobude investitorja.

Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj pobude oziroma elaborata za izvedbo

postopka lokacijske preveritve. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata

in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati  osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-6/2018-31

Datum: 7. 11. 2018

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan