New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 11/11, 14/13-popr., 101/13, 15/15-ZFisP, 96/15-ZIPR1617, 13/18 in 195/20- odl.US),  ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2016, 27/2017 in 62/2021 ),  je Občinski svet Občine Veržej na  seji dne 15.3.2022  sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2022

 

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2022) tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.036.015

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.330.773

70

DAVČNI PRIHODKI

1.043.857

700

Davki na dohodek in dobiček

836.832

703

Davki na premoženje

96.525

704

Domači davki na blago in storitve

110.500

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

286.916

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

              179.250

711

Takse in pristojbine

1.500

712

Globe in druge denarne kazni

22.700

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714

Drugi nedavčni prihodki

83.466

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

705.242

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

705.242

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

                         0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

3.014.296

40

TEKOČI ODHODKI

610.567

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

169.618

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

27.098

402

Izdatki za blago in storitve

388.201

403

Plačila domačih obresti

11.450

409

Rezerve

14.200

41

TEKOČI TRANSFERI

658.612

410

Subvencije

43.915

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

344.553

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

55.827

413

Drugi tekoči domači transferi

214.317

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.692.231

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.692.231

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

52.886

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

32.914

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

19.972

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-978.281

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

600.000

50

ZADOLŽEVANJE

600.000

500

Domače zadolževanje

600.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

50.502

55

ODPLAČILA DOLGA

50.502

550

Odplačila domačega dolga

50.502

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-428.783

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

549.498

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

978.281

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

465.046

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim planom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-4/2022 – 3

Datum: 4.3.2022 

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan