New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba, Ur.l. RS št. 87/12 in 109/12) in  15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2010, 11/2010, 14/2014 in 9/2015 ) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 17.  redni seji, dne  11. 05. 2017 , sprejel naslednji

 

SKLEP

O DOLOČITVI CENE STORITVE ODVAJANJA, CENE STORITVE ČIŠČENJA IN O VIŠINI STROŠKOV  OMREŽNINE IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU OBČINE DESTRNIK ZA LETO 2017

 

1. člen

Občinski svet Občine Destrnik na predlog občinske uprave in v skladu z drugim in petim odstavkom 5. čl. Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list.št.87/2012) potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav za leto 2017.

 

2. člen

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje predlagano predračunsko stroškovno ceno izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,4055 €/m3 ter subvencijo na predlagano ceno za leto 2017 v višini 37,5% v skladu z Uredbo za negospodarske uporabnike, pri čemer tako zaračunana cena storitve za leto 2017 znaša 0,2534 €/m3.

 

3. člen

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje predlagano predračunsko stroškovno ceno izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,5450 €/m3 ter subvencijo na predlagano ceno za leto 2017 v višini 37,5% v skladu z Uredbo za negospodarske uporabnike, pri čemer tako zaračunana cena storitve za leto 2017 znaša 0,3406 €/m3.

 

4. člen

Občinski svet Občine Destrnik sprejme mesečne tarife za obračun omrežnine za uporabo javne infrastrukture v letu 2017, ki se uporablja za izvajanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode kot so navedene v predzadnjem stolpcu tabel v nadaljevanju in so bile določene skladno z Uredbo na podlagi vrednosti javne gospodarske infrastrukture v lasti občine Destrnik ter subvencijo na določene mesečne tarife za obračun omrežnine v višini 37,5% za negospodarske uporabnike, pri čemer tako zaračunane mesečne tarife za obračun omrežnine uporabnikom znašajo toliko kot navedeno v zadnjem stolpcu tabel v nadaljevanju.

 

Omrežnina za uporabo kanalizacijskega omrežja

Dimenzija priključka

Faktor omrežnine

Omrežnina  €

(brez DDV)

Omrežnina  s subvencijo

v € (brez DDV)

DN ≤ 20

1,00

5,6299

3,5187

20 < DN < 40

3,00

16,8898

10,5561

40 ≤ DN < 50

10,00

56,2992

35,1870

50 ≤ DN < 65

15,00

84,4488

52,7805

65 ≤ DN < 80

30,00

168,8976

105,5610

80 ≤ DN < 100

50,00

281,4960

175,9350

100 ≤ DN < 150

100,00

562,9919

351,8700

DN ≤ 150

200,00

1.125,9839

703,7399

 

Omrežnina za uporabo omrežja čistilnih naprav

Dimenzija priključka

Faktor omrežnine

Omrežnina  €

(brez DDV)

Omrežnina  s subvencijo

v € (brez DDV)

DN ≤ 20

1,00

0,6765

0,4228

20 < DN < 40

3,00

2,0295

1,2684

40 ≤ DN < 50

10,00

6,7651

4,2282

50 ≤ DN < 65

15,00

10,1476

6,3422

65 ≤ DN < 80

30,00

20,2952

12,6845

80 ≤ DN < 100

50,00

33,8253

21,1408

100 ≤ DN < 150

100,00

67,6505

42,2816

DN ≤ 150

200,00

135,3010

84,5632

 

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, cene pa se pričnejo uporabljati od 01. 06. 2017 dalje.

 

Številka: 900-4/2017-17R-11/12

Datum: 11. 5. 2017

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan