Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02 in 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 11. redni seji dne 16. 2. 2004 sprejel
 
O D L O K
 
 
o proračunu Občine Hajdina za leto 2004
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se za proračun Občine Hajdina za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 
2. VIŠINA PRORAČUNA
 
 
2. člen
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
 
 
 A)    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     v tisoč tolarjih
-------------------------------------------------------------------------
       Skupina/Podskupina kontov                                leto 2004
-------------------------------------------------------------------------
I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                           377.661
       TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                    306.375
70     DAVČNI PRIHODKI                                            287.443
       700 Davki na dohodek in dobiček                            171.848
       703 Davki na premoženje                                     54.053
       704 Domači davki na blago in storitve                       61.542
       706 Drugi davki                                                  –
71     NEDAVČNI PRIHODKI                                           18.932
       710 Udeležba na dobičku in dohodki
           od premoženja                                            2.300
       711 Takse in pristojbine                                     2.144
       712 Denarne kazni                                               88
       713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                      100
       714 Drugi nedavčni prihodki                                 14.300
72     KAPITALSKI PRIHODKI                                         10.900
       720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                   10.900
       721 Prihodki od prodaje zalog                                    –
       722 Prihodki od prodaje zemljišč
           in nematerialnega premoženja                                 –
73     PREJETE DONACIJE                                                 –
       730 Prejete donacije iz domačih virov                            –
       731 Prejete donacije iz tujine                                   –
74     TRANSFERNI PRIHODKI                                         60.386
       740 Transferni prihodki iz drugih
           javnofinančnih institucij                               60.386
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                               507.821
40     TEKOČI ODHODKI                                             128.904
       400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                       31.583
       401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost               5.397
       402 Izdatki za blago in storitve                            88.924
       403 Plačila domačih obresti                                      –
       409 Rezerve                                                  3.000
41     TEKOČI TRANSFERI                                           159.378
       410 Subvencije                                               6.100
       411 Transferi posameznikom
           in gospodinjstvom                                       67.950
       412 Transferi neprofitnim organizacijam
           in ustanovam                                            29.010
       413 Drugi tekoči domači transferi                           56.318
       414 Tekoči transferi v tujino                                    –
42     INVESTICIJSKI ODHODKI                                      199.213
       420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                     199.213
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI                                     20.326
       430 Investicijski transferi                                 20.326
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
       (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                -130.160
 
B)     RAČUN FINANČNIH TERJATEV
       IN NALOŽB
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA                         –
       KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                    –
       750 Prejeta vračila danih posojil                                –
       751 Prodaja kapitalskih deležev                                  –
       752 Kupnine iz naslova privatizacije                             –
V.     DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH                           –
       DELEŽEV (440+441+442)
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE
       KAPITALSKIH DELEŽEV                                              –
       440 Dana posojila                                                –
       441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                      –
       442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije              –
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                      –
       IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C)     RAČUN FINANCIRANJA                                v tisoč tolarjih
       Skupina/Podskupina kontov                                leto 2004
 
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                                          95.160
50      ZADOLŽEVANJE                                               95.160
       500 Domače zadolževanje                                     95.160
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)                                            –
55     ODPLAČILA DOLGA                                                  –
       550 Odplačila domačega dolga                                     –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
       NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       -35.000
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)                               95.160
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)                      130.160
-------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
 
 
3. člen
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
 
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
 
4. člen
 
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
 
5. člen
 
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
 
 
Župan poroča občinskemu svetu o polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
 
6. člen
 
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
 
 
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
 
7. člen
 
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
 
8. člen
 
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.
 
9. člen
 
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
 
 
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
 
10. člen
 
Župan je pooblaščen, da odloča o:
 
 
– prerazporeditvi sredstev med različnimi postavkami v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
 
 
– prenosu sredstev med posameznimi dejavnostmi do višine 1% vrednosti proračuna,
 
 
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
 
 
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
 
11. člen
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
 
 
1. v letu 2005 40% navedenih pravic porabe in
 
 
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
 
12. člen
 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
 
 
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 1,000.000 tolarjev.
 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
 
13. člen
 
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2004 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 2,000.000 tolarjev.
 
 
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.
 
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
 
 
14. člen
 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 95,160.000 tolarjev.
 
 
Občina v letu 2004 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Hajdina.
 
15. člen
 
Za leto 2005 se pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se ne smejo zadolžiti in izdajati poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam.
 
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
16. člen
 
V obdobju začasnega financiranja Občine Hajdina v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
 
17. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 403-01/04
Hajdina, dne 16. februarja 2004.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.