New Page 2

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 3. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel

 

S K L E P 

o spremembi poteka mej med Občino Borovnica in Občino Brezovica 

 

I. 

 

Meje med Občino Borovnica in Občino Brezovica se spremeni tako, da se:

1. Prenese iz območja Občine Brezovica in vključi v območje Občine Borovnica:

– parc. št. 253/3 k.o. 2005 Breg.

 

II. 

 

Sprememba meje navedena v točki I. tega sklepa se potrdi v vsebini kot je navedena v obrazcu 1 – Sprememba občinske meje, številka 8_5-1 z dne 30. 11. 2018.

 

III. 

 

Ta sklep se objavi po sprejemu sklepov obeh občin o spremembi poteka meje kot to izhaja iz obrazca 1 – Sprememba občinske meje, številka 8_5-1 z dne 30. 11. 2018.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 353-0021/2018-4

Borovnica, dne 7. marca 2019

 

Župan 

Občine Borovnica 

Bojan Čebela l.r.