New Page 1

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odločba US, 120/06-0dločba US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo št. 4/2006) je Občinski svet Občine Brda na 2. redni seji dne 25.11.2014 sprejel

 

SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

 

1.

S  tem sklepom  se  ukinja kot javno  dobro nepremičnina parc. št. 987/2 k.o. Medana, v izmeri 11 m2.

 

2.

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha  imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Brda.

 

3.

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:  4781-12/2014-02

Datum: 25.11.2014

 

 

Občina Brda

 

Franc Mužič, župan