New Page 1

 

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98), 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo), 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) je Občinski svet občine Črnomelj na 8. redni seji dne 7. 10. 2003 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o načinu vrednotenja športnih programov

 

 

in objektov v Občini Črnomelj

 

 

(uradno prečiščeno besedilo)

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. Namen

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom o načinu vrednotenja športnih programov in objektov se določijo pogoji, kriteriji in postopek za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa in športnih objektov v Občini Črnomelj.

 

 

    Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih na podlagi sprejetih letnih programov športa zagotavlja proračun Občine Črnomelj.

 

 

2. člen

 

 

Občina Črnomelj za programe športa, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, enkrat na leto objavi javni razpis, ki ga objavi do 10. oktobra za naslednje leto konca leta za naslednje leto.

 

 

3. člen

 

 

Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov imajo športna društva, športna zveza, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, vrtci, osnovne šole, poklicne, srednjetehniške, srednje strokovne šole in gimnazije, ki v svojih programih izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 

    – da imajo sedež v Občini Črnomelj,

 

 

    – da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,

 

 

    – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

 

 

    – redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,

 

 

    – da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov.

 

 

    Poleg navedenih pogojev morajo društva in njihove zveze imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih.

 

 

    Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

 

 

4. člen

 

 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športnih programov, ki so zbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga po sklepu Občinskega sveta občine Črnomelj objavi župan Občine Črnomelj.

 

 

    Skupni obseg sofinanciranj določi Občinski svet občine Črnomelj v proračunu občine.

 

 

5. člen

 

 

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na drug krajevno običajen način.

 

 

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov se objavi na spletni strani Občine Črnomelj in lokalnem časopisu oziroma na drug krajevno običajen način.

 

 

6. člen

 

 

Z izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, pričakovane dosežke, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna občine in roke za zagotovitev le-teh ter način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.

 

 

    O izvedbi sofinanciranja programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih.

 

 

2. Programi sofinanciranja

 

 

7. člen

 

 

Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine:

 

 

    – interesna športna vzgoja otrok in mladine,

 

 

    – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

 

 

    – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),

 

 

    – kakovostni šport,

 

 

    – športna rekreacija,

 

 

    – vrhunski šport,

 

 

    – šport invalidov,

 

 

    – športne prireditve,

 

 

    – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,

 

 

    – delovanje športne zveze,

 

 

    – izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.

 

 

    Občinski svet občine Črnomelj vsako leto obravnava pred sprejemom proračuna za naslednje leto poročilo o realizaciji letnega programa športa.

 

 

8. člen

 

 

Posamezna športna društva imajo lahko tudi svoje letne programe, ki niso odvisni od nacionalnega programa in letnega programa Občine Črnomelj. Te programe financirajo sami ali pa se za financiranje dogovorijo z izvajalci letnih programov.

 

 

3. Vrednotenje programov

 

 

9. člen

 

 

Na podlagi prijav na javni razpis se izberejo programi športa v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Izbor izvajalcev in programov športa mora biti opravljen na podlagi meril tega pravilnika.

 

 

    Športne programe prijavljenih izvajalcev pregleda in ovrednoti komisija za vrednotenje športnih programov, ki jo imenuje župan. Predlog vrednotenja programov pa potrdi občinski svet Predlog vrednotenja programov potrdi župan na osnovi predloga Odbora za družbene dejavnosti, z informacijo o razdelitvi sredstev pa se seznani občinski svet na eni izmed sej, ki sledijo razdelitvi.

 

 

    Poročila in programi športne dejavnosti, ki jih izvajalci športnih programov dajo na oceno, morajo biti ob izpolnjevanju pogojev iz 3. člena, tudi dopolnjeni z dokazili, kolikor je to zahtevano.

 

 

II. POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI

 

 

10. člen

 

 

1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine

 

 

Interesno športno vzgojo otrok in mladine izvajajo vsi izvajalci športne dejavnosti.

 

 

    1.1. Za predšolske otroke, skupine do 20 otrok, se prizna:

 

 

    – strošek za nabave knjižic, nalepk, značk in diplom za akcijo “ Zlati sonček”, “ Naučimo se plavati” in “Ciciban planinec”,

 

 

    – za program v akciji “Naučimo se plavati”: za vsako izvedeno uro 1 točka (sofinancira se maks. 60 ur),

 

 

    – za program v akciji “ Ciciban planinec”: za vsako izvedeno uro 1 točka (sofinancira se maks. 60 ur),

 

 

    – za program v akciji “Zlati sonček”: za vsako izvedeno uro 1 točka (sofinancira se maks. 60 ur),

 

 

    – za program redne vadbe za vsako izvedeno uro 1 točka (sofinancira se maks. 60 ur).

 

 

    1.2. Za šoloobvezne otroke, skupine do 20 otrok, razen pri tečaju plavanja kjer skupina šteje največ 10 otrok, se prizna:

 

 

    – strošek knjižic, nalepk, značk, diplom in plakatov za “ Zlati sonček”, “Krpana”, in “Naučimo se plavati”,

 

 

    – za program “Naučimo se plavati”: se sofinancira 20-urni program – 20 točk,

 

 

    – za program “Zlati sonček”: se sofinancira se 80-urni program – 80 točk,

 

 

    – za program “Krpan”: se sofinancira 80-urni program – 80 točk,

 

 

    – za programe redne vadbe se sofinancira 80-urni programe – 80 točk,

 

 

    – organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev,

 

 

    – strošek prijavnine, bivanja, prevozov, prehrane in kadra za tekmovanja na nivoju višje od občinskega.

 

 

    1.3 Za mladino od 15 do 20 leta, skupine do 20 mladostnikov, se prizna:

 

 

    – program redne vadbe se sofinancira 80 urne programe – 80 točk,

 

 

    – strošek prijavnine, bivanja, prevozov, prehrane in kadra za tekmovanja na nivoju višje od občinskega.

 

 

2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

 

 

2.1. Kolektivne športne panoge:

 

 

    V vadbeni skupini se priporoča najmanj dvojno število tekmovalcev na tekmi.

 

 

    Sofinancirajo se programi redne vadbe:

 

 

    – cicibani/cicibanke: 108-urni program redne vadbe: 108 točk (vadba najmanj 2-krat tedensko),

 

 

    – ml. dečki/ml. deklice: 162-urni program redne vadbe: 162 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),

 

 

    – st. dečki/st. deklice: 162-urni program redne vadbe: 162 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),

 

 

    – kadeti/kadetinje: 162-urni program redne vadbe: 162 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),

 

 

    – mladinci/mladinke: 162-urni program redne vadbe:162 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko).

 

 

    Klub, ki ima več kot 3 treninge na teden, dobi temu primerno več točk.(4x: 216 točk, 5x: 270 točk...).

 

 

    2.2. Individualne športne panoge:

 

 

    Za uvrstitev v selektivne skupine morajo imeti športna društva najmanj 1 športnika državnega, perspektivnega ali mladinskega razreda po uradnih obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije, oziroma ustrezne panožne zveze, ali določeno število športnikov (4), ki se udeležujejo uradnih državnih tekmovanj.

 

 

    Sofinancira se programe redne vadbe v naslednjih kategorijah (po kategorizaciji strokovnih zvez):

 

 

    – cicibani/cicibanke: 108-urni program redne vadbe: 54 točk (skupina šteje 4 tekmovalce),

 

 

    – ml. dečki/ml. deklice: 162-urni program redne vadbe: 81 točk (skupina šteje 4 tekmovalce),

 

 

    – st. dečki/st. deklice: 162-urni program redne vadbe: 81točk (skupina šteje 4 tekmovalce),

 

 

    – kadeti/kadetinje: 162-urni program redne vadbe: 81 točk (skupina šteje 4 tekmovalce),

 

 

    – mladinci/mladinke: 162-urni program redne vadbe: 81 točk (skupina šteje 4 tekmovalce).

 

 

    Število vadb tedensko mora biti isto kot v kolektivnih športnih panogah.

 

 

3. Športna rekreacija

 

 

To je dejavnost odraslih vseh starosti in družin. Za programe redne športno rekreativne vadbe se lahko prijavijo izvajalci športnih programov, ki:

 

 

    – imajo organizirano vadbo pod strokovnim nadzorom najmanj 35 tednov v letu po enkrat do dvakrat tedensko po eno uro,

 

 

    – redno vadijo na športnih objektih v Občini Črnomelj,

 

 

    – vsi njihovi člani redno plačujejo članarino, razen skupin predšolskih otrok in starejših od 65 let.

 

 

    Prizna se:

 

 

    – stroške strokovnega kadra za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od 65 let: 80-urni program: 80 točk,

 

 

    – za vse ostale: 80-urni program: 80 točk.

 

 

4. Kakovostni šport (članske ekipe)

 

 

Za te programe lahko konkurirajo le tisti, ki konkurirajo tudi za vsaj dva programa pod 2 točko 10. člena tega pravilnika.

 

 

    4.1. Kolektivne športne panoge:

 

 

    Sofinancira se:

 

 

    4.1.1. Redna vadba:

 

 

    – IV. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),

 

 

    – III. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),

 

 

    – II. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko),

 

 

    – I. liga po rangu: 220-urni program: 440 točk (vadba najmanj 3-krat tedensko).

 

 

    Klub, ki ima več kot 3 treninge na teden dobi temu primerno več točk (4x: 590 točk, 5x: 730 točk...). V vadbeni skupini se priporoča dvojno število tekmovalcev kot na tekmi.

 

 

    4.1.2. Uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni: velja, kolikor ima ekipa vse športnike vzgojene doma (100%). Za vsak% kupljenega športnika, ki ni državljan Republike Slovenije, nastopajočega v ekipi, se število točk zmanjša za 2%.

 

 

    – I. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 800 točk,

 

 

    – I. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici: 750 točk,

 

 

    – I.B. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 700 točk,

 

 

    – I.B. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici: 650 točk,

 

 

    – II. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 600 točk,

 

 

    – II. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici: 550 točk,

 

 

    – III. slovenska članska liga: uvrstitev v prvi polovici: 500 točk,

 

 

    – III. slovenska članska liga: uvrstitev v drugi polovici: 450 točk.

 

 

    Ekipe uvrščene nižje od tretje republiške lige se ne točkujejo.

 

 

    Število zgoraj navedenih točk pripada ekipi, kolikor se v posamezni športni panogi tekmovanje odvija v treh kakovostnih stopnjah (I., II. in III. liga). Kolikor je tekmovalnih stopenj manj, se najnižja stopnja nagrajuje kot III. liga in navzgor.

 

 

    4.2. Individualne športne panoge:

 

 

    Sofinancira se:

 

 

    4.2.1. Redna vadba:

 

 

    – 220-urni programi 220 točk

 

 

    V vadbeni skupini morajo biti najmanj 4 vadeči.

 

 

    4.2.2. Ekipne kategorije:

 

 

    Točkuje se samo uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni. Število točk se določi enako kot v kolektivnih športnih panogah (točka 4.1.2.), vendar se točke delijo s številom disciplin v panogi.

 

 

    Sofinancirajo se pod pogojem:

 

 

    – da na državnem prvenstvu sodeluje najmanj 6 ekip ali

 

 

    – da se na državno prvenstvo uvrsti na podlagi predhodnih kvalifikacij ali norme.

 

 

    4.2.3. Posamezniki (točkujejo se samo doma vzgojeni športniki):

 

 

    Točkuje se samo 1. do 10. mesto na državnem prvenstvu.

 

 

    – 1. mesto: – 200 točk,

 

 

    – 2. mesto: – 180 točk,

 

 

    – 3. mesto: – 160 točk,

 

 

    – 4. mesto: – 140 točk,

 

 

    – 5. mesto: – 120 točk,

 

 

    – 6. mesto: – 100 točk,

 

 

    – 7. mesto: – 80 točk,

 

 

    – 8. mesto: – 60 točk,

 

 

    – 9. mesto: – 40 točk,

 

 

    – 10. mesto: – 20 točk.

 

 

5. Vrhunski šport

 

 

5.1. Športni dodatek

 

 

    Prizna se kategoriziranim športnikom (določa jih Olimpijski komite Slovenije), in sicer:

 

 

    – športniku svetovnega razreda 300 točk,

 

 

    – športniku mednarodnega razreda 240 točk,

 

 

    – športniku perspektivnega razreda 144 točk.

 

 

    5.2. Priprave statusnih športnikov 30 točk letno.

 

 

    5.3. Udeležba na svetovnih in evropskih prvenstvih ter na olimpijskih igrah kot reprezentant Slovenije:

 

 

    5.3.1. Evropska prvenstva:

 

 

    – pionir 40 točk,

 

 

    – kadet 60 točk,

 

 

    – mladinec 80 točk,

 

 

    – član 100 točk.

 

 

    5.3.2. Svetovna prvenstva:

 

 

    – pionir 60 točk,

 

 

    – kadet 80 točk,

 

 

    – mladinec 100 točk,

 

 

    – član 120 točk.

 

 

    5.3.3. Olimpijske igre (organizator OK):

 

 

    – udeleženec 150 točk.

 

 

    5.4. Stimulativno nagrajevanje trenerjev:

 

 

    Trenerju, ki je s svojim strokovnim delom ustvaril tekmovalca, ki je pridobil status športnika ali postal reprezentant Slovenije v svoji kategoriji, se prizna stimulativno nagrajevanje 100 točk, s korekcijskimi faktorji:

 

 

    – za reprezentanta Slovenije: 0,50,

 

 

    – za mladinski razred: 0,70,

 

 

    – za državni razred: 0,90,

 

 

    – za perspektivni razred: 1,20,

 

 

    – za mednarodni razred: 2,00,

 

 

    – za svetovni razred: 2,50.

 

 

6. Šport invalidov:

 

 

Namenjen je ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov.

 

 

    Prizna se 80-urni program redne vadbe invalidov v skupini do 10 udeležence: 80 točk.

 

 

7. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

 

 

Namenjena je otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami zaradi motenj v razvoju.

 

 

    Prizna se 80-urni program redne vadbe v skupini do 10 udeležencev: 80 točk.

 

 

III. ŠPORTNE PRIREDITVE

 

 

11. člen

 

 

Športne prireditve po tem pravilniku so organizirana športna srečanja in tekmovanja.

 

 

    Organizator športne prireditve mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev ter zagotoviti nujno medicinsko pomoč.

 

 

    Na športnih prireditvah je prepovedano objavljanje, prikazovanje in kakršnokoli reklamiranje zdravju škodljivih proizvodov.

 

 

12. člen

 

 

Vrhunske športne prireditve:

 

 

    Za vrhunske športne prireditve veljajo naslednji kriteriji:

 

 

    – da je organizirano s soglasjem Občine Črnomelj,

 

 

    – da je prireditev navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,

 

 

    – da na njej nastopajo domači športniki,

 

 

    – da se je udeležijo športniki z mednarodno veljavo,

 

 

    – da je odmevna v širšem prostoru,

 

 

    – da ima tržni pomen.

 

 

    O financiranju vrhunskih športnih prireditev odloča Občinski svet občine Črnomelj na predlog župana.

 

 

Proglasitev športnika leta

 

 

13. člen

 

 

Posamezni športnik se lahko proglasi za športnika leta Občine Črnomelj. Pogoj za dodelitev tega priznanja je:

 

 

    – nastop v mladinski ali članski državni reprezentanci,

 

 

    – osvojitev kolajne na državnem prvenstvu v vseh kategorijah,

 

 

    – odmeven mednarodni dosežek,

 

 

    – drug pomemben športni dosežek.

 

 

    Na predlog župana, občinski svet lahko podeljuje tudi druga priznanja. Postopek podeljevanja priznanj športnikov leta Občine Črnomelj bodo določala merila in kriterije, ki jih bo sprejel Občinski svet občine Črnomelj.

 

 

IV. STROKOVNI KADRI

 

 

14. člen

 

 

Iz proračuna Občine Črnomelj se sofinancirajo stroški šolanja in izpopolnjevanja naslednjih strokovnih kadrov:

 

 

    – študentom Fakultete za šport,

 

 

    – amaterskim trenerjem.

 

 

    Pogoji za sofinanciranje šolanja oziroma izpopolnjevanja so naslednji:

 

 

    – vlogo mora posredovati športno društvo oziroma športna zveza.

 

 

    – da kandidat aktivno sodeluje na področju športa.

 

 

    Študentom Fakultete za šport se lahko dodeljuje finančna pomoč katera višina se določi s pogodbo o sofinanciranju dogovorjenih študijskih programov. Kandidat – študent, podpiše pogodbo, v kateri se zavezuje, da bo po končanem izobraževanju še najmanj eno leto aktivno deloval v društvu.

 

 

    Amaterskim trenerjem se iz proračuna občine financira:

 

 

    – kotizacija za pridobitev nazivov usposobljenosti (vaditelj, trener),

 

 

    – kotizacija za pridobitev licence,

 

 

    – potni stroški in stroški bivanja, vse po izstavljenih računih in potnih nalogih.

 

 

    V športnih panogah kjer niso potrebne trenerske licence, pa se financira pridobitev nazivov usposobljenosti in licenc zahtevanih po pravilih panožne zveze.

 

 

    Kandidat, kateremu se poravnajo ti stroški, mora podpisati pogodbo, da bo najmanj eno leto opravljal v društvu strokovno pedagoško delo.

 

 

V. DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE

 

 

15. člen

 

 

Delovanje Športne zveze Črnomelj, se sofinancira v višini do 10% iz sredstev namenjenih za sofinanciranje športnih programov Občine Črnomelj.

 

 

VI. ŠPORTNI OBJEKTI

 

 

16. člen

 

 

Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori.

 

 

    Javni športni objekti po tem pravilniku so športni objekti, ki so določeni s posebnim sklepom Občinskega sveta občine Črnomelj o določitvi javnih športnih objektov v Občini Črnomelj.

 

 

    Javni športni objekt se mora uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega je bil zgrajen in urejen.

 

 

    Športna društva, ki izvajajo letni program imajo, za izvajanje nacionalnega programa, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov pred drugimi izvajalci.

 

 

    Obvezni šolski programi športne vzgoje, ki se izvajajo v javnih športnih objektih, imajo prednost pred izvajalci letnega programa.

 

 

1. Namen financiranja in razvrstitve športnih objektov

 

 

17. člen

 

 

Kolikor so športni objekti namenjeni za izvajanje programov, ki se sofinancirajo iz javnih financ, se sofinancira:

 

 

    – stroške funkcionalnega obratovanja;

 

 

    – stroški najema uporabe športnih objektov

 

 

    – nabava in obnova opreme, investicijsko vzdrževanje objektov in naprav;

 

 

    – izgradnja športnih objektov.

 

 

18. člen

 

 

Športni objekti so glede na prioritetno višino dodelitve sredstev iz javnih financ razvrščeni v tri skupine:

 

 

    – v prvi skupini so objekti, ki so last občine;

 

 

    – v drugi skupini so objekti, ki so last športnih društev ali zvez športnih društev;

 

 

    – v tretji skupini so objekti širšega pomena za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti občanov (trim steze, kolesarske steze, tekaške steze, igrišča ob stanovanjskih soseskah, mestne in primestne četrti, planinske poti…) Sredstva za vzdrževanje teh objektov se zagotavljajo iz drugih virov.

 

 

2. Merila za sofinanciranje športnih objektov

 

 

Merila za sofinanciranje funkcionalnega obratovanja

 

 

19. člen

 

 

Športni objekti, ki so last občine

 

 

    Sofinancira se:

 

 

    – plače s prispevki za dogovorjeno število redno zaposlenih, ki opravljajo dela v zvezi z nemotenim obratovanjem objektov za potrebe nacionalnega programa športa;

 

 

    – materialne stroške, ki so nastali z obratovanjem objekta za potrebe izvajanja dogovorjenih športnih programov.

 

 

Merila za sofinanciranje najema športnih objektov

 

 

20. člen

 

 

Najemnina za športne objekte, ki jih uporabljajo izvajalci za športno vzgojo otrok (do 15. leta) usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se financira 100%, najemnina za objekt za športno vzgojo mladine (od 15. do 20. leta) usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport pa se sofinancira v višini 50%. Cena najemne ure se določi s primerjavo z najemno uro enakega ali podobnega objekta, ki je last Občine Črnomelj. Kjer ni mogoče uporabe objekta opredeliti z urami, se določi za vsak objekt posebej višina sofinanciranja obratovalnih stroškov.

 

 

21. člen

 

 

Višino sofinanciranja najemne ure oziroma obratovalnih stroškov, ki se za posamezen objekt plačuje iz javnih financ, določa vsako leto za to pristojni organ.

 

 

Merila za nabavo in obnovo opreme, investicijskega

 

 

vzdrževanja objektov in naprav

 

 

22. člen

 

 

Za sredstva javnih financ lahko kandidirajo tiste pravne osebe, katerih objekti so uvrščeni v eno od skupin navedenih v 19. členu tega pravilnika.

 

 

    Prednost pri dodelitvi sredstev imajo športni objekti, ki so uvrščeni v 1. skupino.

 

 

23. člen

 

 

Pogoji za pridobitev sredstev so:

 

 

    – da se objekt uporablja za izvajanje dogovorjenega programa v občini;

 

 

    – da upravljalec objekta upošteva dogovor o prednostni uporabi športnih objektov;

 

 

    – da je objekt funkcionalno opremljen in vzdrževan.

 

 

24. člen

 

 

Namembnost sredstev:

 

 

    – nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje programa športa v občini;

 

 

    – manjše adaptacije in rekonstrukcije objektov in športnih naprav;

 

 

    – posodobitev športnih objektov in naprav;

 

 

    – racionalizacija stroškov (ekološki, tehnični in tehnološki vidiki);

 

 

    ostala dela, ki so nujna za nemoteno izvajanje dejavnosti in niso predmet funkcionalnega vzdrževanja.

 

 

25. člen

 

 

Izraba sredstev:

 

 

    Sredstva se lahko porabijo le namensko, za nakup, za katerega so bila sredstva odobrena.

 

 

    V izjemnih primerih, ko se pokaže nuja za poseg iz nepredvidenih razlogov, je možno pod enakimi pogoji kandidirati za ta sredstva tudi med letom.

 

 

    V primeru neupravičene izrabe sredstev (dela se ne izvajajo) se valorizirana sredstva vrnejo.

 

 

    Po opravljenih delih se poda poročilo pristojnemu organu.

 

 

    S prosilcem, kateremu so bila sredstva odobrena se sklene pogodba.

 

 

26. člen

 

 

Pristojni organ določi glede tega, ali se za določene naloge koristijo sredstva iz nacionalnega ali občinskega programa.

 

 

Merila za sofinanciranje izgradnje športnih objektov

 

 

27. člen

 

 

Sofinancira se izgradnja športnih objektov, katere gradijo športni zavodi, društva in zveze športnih društev in so (bodo) njihova last ali last občine.

 

 

28. člen

 

 

Pogoji za sofinanciranje:

 

 

    – da se objekt uporablja (oziroma se bo) za izvajanje dogovorjenih programov v občini,

 

 

    – da se bodoči upravljalec objekta zaveže upoštevati dogovor o prednostni uporabi športnih objektov v občini,

 

 

    – da ima prosilec zagotovljena (skupno z zaprošenimi pri tem naslovu) vsa sredstva za dokončanje izgradnje (fazne) športnega objekta.

 

 

29. člen

 

 

Prednost pri odobritvi sredstev imajo:

 

 

    – objekti za tiste športne dejavnosti, ki so v občini razširjene in nimajo primernih objektov za vadbo in tekmovanja;

 

 

    – objekti, ki so ekološko neoporečni;

 

 

    – objekti, ki so namenjeni za šport mladih.

 

 

30. člen

 

 

Višina sredstev sofinanciranja je odvisna od deleža dogovorjenega športnega programa v tem objektu.

 

 

    Sredstva se lahko izrabijo le za namen, za katerega so bila odobrena.

 

 

    Kolikor prosilec dodeljenih sredstev iz javnih financ ni porabil namensko, mora ta sredstva vrniti z zakonitimi obrestmi.

 

 

    Pristojni organ odloči glede tega ali se za sofinanciranje izgradnje športnih objektov koristijo sredstva iz nacionalnega ali občinskega programa.

 

 

    S prosilcem, kateremu so bila iz javnih financ odobrena sredstva, se sklene pogodba.

 

 

3. Dogovor o prednostni uporabi športnih objektov

 

 

31. člen

 

 

Prednostno uporabo športnih objektov imajo pod enakimi pogoji izvajalci športnih programov po naslednjem vrstnem redu:

 

 

    – za interesno športno vzgoja otrok in mladine,

 

 

    – za športno vzgojo otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

 

 

    – za vrhunski in kakovostni šport,

 

 

    – za šport invalidov,

 

 

    – za športno rekreacijo.

 

 

    Obvezni športni programi šolske športne vzgoje imajo prednost pred izvajalci športnih programov.

 

 

32. člen

 

 

Programi v objektih, ki so last občine, se izvajajo po-urniku, ki ga v skladu s predhodnim dogovorom z izvajalci športnih programov pripravi upravljalec objekta in ga predlaga županu v sprejem.

 

 

4. Opredelitev sredstev, nadzor in sankcije

 

 

33. člen

 

 

Sredstva na podlagi razpisa odobri in dodeli občinski svet. Izraba sredstev mora biti v skladu s pogoji razpisa in terminskim planom izvajanja del.

 

 

    V primeru nenamenske izrabe sredstev, se sredstva vrnejo z zamudnimi obrestmi oziroma odtegnejo iz naslova redne dejavnosti. Nadzor nad porabo proračunskih sredstev sprotno opravlja pristojni organ Občine Črnomelj.

 

 

    Po zaključku del športno društvo oziroma nosilec investicije poda poročilo o zaključeni investiciji.

 

 

VII. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

 

 

34. člen

 

 

Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in pogodbo sklenjeno po razpisu.

 

 

    Kolikor izvajalci ne izvajajo odobrenih programov, se financiranje ukine pod pogoji navedenimi v pogodbi.

 

 

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA

 

 

35. člen

 

 

To uradno prečiščeno besedilo pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 650-00-5/1999

 

 

Črnomelj, dne 8. oktobra 2003.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj (Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2009) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

6. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.