New Page 2

 

Na podlagi 4. in 10. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS št, 18/74, 34/88 (sprememba Ur. l. RS št. 32/00) ter 15. člena Statuta Občine Dornava(Uradni list RS št. 26/2007) je Občinski svet Občine Dornava na seji dne 28.04.2008 sprejel

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

 

O  ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

 

 

 

 

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Poslovne stavbe in poslovni prostori na območju Občine Dornava, ki so last Občine Dornava, se oddajajo v najem v skladu z določili tega  pravilnika.

 

 

Postopke in izbiro ponudnika opravi 3 članska komisija, ki jo imenuje župan.

 

 

 

 

 

II.        POSTOPEK ODDAJE POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Poslovni prostor se odda v najem s pogodbo na osnovi javnega natečaja ali neposredno s pogodbo za določen ali nedoločen čas.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Javni natečaj se izvede z zbiranjem pisnih ponudb. Javni natečaj se objavi v javnih glasilih najmanj 15 dni pred obravnavo in izbiro na osnovi pisnih ponudb.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Javni natečaj mora vsebovati

 

 

-         naziv in sedež najemodajalca;

 

 

-         podatke o poslovnem prostoru , ki se daje v najemi;

 

 

-         podatke o možni namembnosti poslovnega prostora;

 

 

-         višino najemnine ter višino in način sovlaganj pri obnovi poslovnega prostora;

 

 

-         rok za predložitev pisnih ponudb;

 

 

-         višino in način plačila varščine;

 

 

-         rok v katerem   bodo ponudniki obveščeni o izbiri; rok za sklenitev najemne pogodbe, ali se pogodba sklepa za določen ali nedoločen čas;

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Komisija iz 1. člena  pravilnika odloča o izbiri najugodnejšega ponudnika na podlagi naslednjih meril:

 

 

  1. ponudba najkvalitetnejšega programa v okviru predvidene dejavnosti,

 

 

  1. opravljanje redne dejavnosti kot edino  dejavnost,

 

 

  1. odstotek vlaganj v obnovo

 

 

  1. število zaposlenih z dnem, ko začne s poslovanjem.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Udeleženci javnega natečaja morajo pisni ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini, ki je določena z razpisom. Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, tistemu, ki s ponudbo ni uspel, pa vrne najkasneje v roku 8 dni. V primeru, da uspeli ponudnik brez upravičenega razloga odstopi od ponudbe in v roku ne sklene najemne pogodbe, varščina zapade v korist sredstev najemnin za poslovne prostore.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

Vsak ponudnik, ki se je udeležil javnega natečaja, ima pravico vložiti ugovor županu Občine Dornava v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, če meni, da je z odločitvijo o izbiri kršena njegova pravica.

 

 

Župan Občine Dornava mora odločiti o ugovoru v roku 30 dni od dneva, ko je bil ugovor vložen. Odločitev Župana Občine Dornava je dokončna.

 

 

 

 

 

III.       NAJEMNO RAZMERJE

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

Poslovni prostor se lahko odda v najem neposredno s  pogodbo v naslednjih primerih:

 

 

-         preselitev najemnika iz najetega občinskega poslovnega prostora zaradi rušenja zgradbe ali drugih gradbenih posegov v zgradbi ali pogodbe za določen čas – razširitev poslovnega prostora na prostor, ki ga je možno z obstoječim neposredno povezati v isti zgradbi (hišna številka), če gre za opravljanje iste dejavnosti;

 

 

-         če sedanji najemnik prenaša svojo dejavnost na ožjega družinskega člana;

 

 

-         če najemnik umre in namerava dejavnost nadaljevati ožji družinski član;

 

 

-         poslovni prostor, za katerega na javnem natečaju ni bilo ponudnikov

 

 

-         v posebnih utemeljenih primerih, na predlog Župana Občine Dornava, ki ga potrdi Občinski svet Občine Dornava.

 

 

 

 

 

9. člen

 

 

Pogodba o najemu poslovnega prostora mora, razen z zakonom določenih sestavin, vsebovati še naslednje sestavine:

 

 

-         naslov poslovnega prostora oziroma stavbe, v kateri se poslovni prostor nahaja;

 

 

-         točno navedbo dejavnosti, za katere je poslovni prostor namenjen;

 

 

-         čas, za katerega se poslovni prostor oddaja;

 

 

-         razloge za prenehanje najemne pogodbe;

 

 

-         obveznosti najemnine glede vzdrževanja poslovnega prostora in morebitnih skupnih prostorov v zgradbi;

 

 

-         ostale obveznosti najemnika in druge pogoje, ki izhajajo iz uporabe poslovnega prostora.

 

 

 

 

 

10. člen

 

 

Poleg vsebine iz 9. člena  tega pravilnika se v pogodbo vnese določilo, da položi najemnik pred sklenitvijo najemne pogodbe varščino v višini 3 – mesečne najemnine in se ista vrednost v EURO upošteva tudi pri izplačilu varščine. Ob prekinitvi pogodbe se varščina najemniku vrne ob izpolnjevanju pogojev v rokih in na način,  ki se določi v pogodbi.

 

 

V primerih, ko ima najemnik neporavnane obveznosti iz naslova poslovnega prostora, se varščina ne vrača, temveč se jo poračuna z neporavnanimi obveznostmi najemnika, oziroma z morebitno škodo, ki jo je povzročil.

 

 

 

 

 

11. člen

 

 

Pogodba mora vsebovati tudi določilo, da najemnik ne sme oddati poslovnega prostora v podnajem oziroma dovoliti drugih, da opravljajo dejavnost v poslovnem prostoru brez soglasja najemodajalca.

 

 

 

 

 

12. člen

 

 

Najemno razmerje preneha:

 

 

-         s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe;

 

 

-         z odpovedjo najemne pogodbe, če je bila sklenjena za nedoločen čas, z odpovednim rokom enega leta

 

 

-         s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena

 

 

-         po samem zakonu,

 

 

-         v primeru, ko najemnik poslovnega prostora le  tega redno ne uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, ali če v enem mesecu po roku, ki je določen v pogodbi za prevzem najetega poslovnega prostora ni pričel opravljati dejavnosti v najetem prostoru.

 

 

 

 

 

13. člen

 

 

Najemodajalec odstopi od najemne pogodbe in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob   vsakem času, ne glede na pogodbene in zakonske določbe o trajanju najema:

 

 

-         če najemnik uporablja poslovni prostor tako, da ovira stanovalce ali drugega najemnika poslovnega prostora pri normalni rabi poslovnega prostora ali stanovanja, če gre za poslovno stanovanjsko zgradbo;

 

 

-         če najemnik v roku enega meseca od dneva prejema opomina ne opravi del, potrebnih za redno vzdrževanje poslovnega prostora, ki spadajo v njegove stroške;

 

 

-         če najemnik spremeni poslovno dejavnost v poslovnem prostoru brez soglasja pristojnega upravnega organa in najemodajalca

 

 

-         če najemnik brez upravičenih razlogov preneha z opravljanjem dejavnosti za več kot tri mesece;

 

 

-         če najemnik preneha z opravljanjem dovoljene dejavnosti;

 

 

-         če najemnik odda poslovni prostor v podnajem oziroma dovoli drugim, da opravljajo dejavnost v poslovnem prostoru brez soglasja najemodajalca;

 

 

-         če najemnik ne plača najemnine ali stroškov upravljanja s skupnimi deli in napravami stavbe v roku 60 dni po zapadlih obveznostih;

 

 

-         v drugih v zakonu in v pogodbi določenih primerih

 

 

V sklepu o odpovedi mora biti navedeno, do katerega dne se mora najemnik izseliti iz poslovnih prostorov in jih izročiti najemodajalcu.

 

 

 

 

 

IV.       OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV NAJNIŽJE NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE

 

 

 

 

 

14. člen

 

 

Višina najemnine za poslovne prostore je odvisna od vrste dejavnosti v poslovnem prostoru in sicer so poslovni prostori razvrščeni v naslednje skupine:

 

 

-         skupina: dejavnost gostinstva, bančništva, pošte, zavarovalništva, trgovine, zdravstva, pravno svetovanje, iger na srečo in inženiringa in podobno

 

 

-         skupina: skladišča, pomožni prostori, garaže.

 

 

 

 

 

15. člen

 

 

Mesečna najemnina v Evrih za m2 znaša:

 

 

Skupina

pritličje

nadstropje

I.

5

4,3

II.

4

3

 

 

Na izračunano najemnino se obračuna predpisani DDV in druge zakonske obveznosti. Najemnina se plačuje do 15. v mesecu za tekoči mesec.

 

 

 

 

 

16. člen

 

 

Javni  zavodi in društva, ki se financirajo iz proračuna in je njihova dejavnost v občinskem interesu, ne plačujejo najemnine, temveč le stroške obratovanja in stroške upravljanja za poslovne prostore, ki so jim dodeljeni v najem ali uporabo.

 

 

O opredelitvi občinskega interesa za dejavnosti, ki jih izvajajo posamezna društva, odloča občinski svet.

 

 

 

 

 

17. člen

 

 

Najemnik poslovnega prostora lahko pridobi v najem delno dokončane ali delno urejene poslovne prostore. Najemnik lahko adaptira prostor le na podlagi predhodnega soglasja lastnika in potrditve predračuna. Po adaptaciji poslovnega prostora se z najemnikom sklene dodatek k pogodbi, v katerem se ugotovi koristna vlaganja v poslovni prostor in določi način povračila vloženih sredstev. Lastna vlaganja najemnika se lahko poračunavajo z najemnino.

 

 

 

 

 

18. člen

 

 

Sredstva najemnin poslovnih prostorov se uporabljajo za kritje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav stavb in poslovnih prostorov, za nakup in prenovo poslovnih prostorov ter za kritje amortizacije.

 

 

 

 

 

V.         PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

19. člen

 

 

V kolikor poslovnega prostora ni možno oddati po ceni določeni v 19. členu tega pravilnika se poslovni prostor odda najugodnejšemu ponudniku.

 

 

 

 

 

20. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 007 – 16 / 2008

 

 

Datum: 28.04.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič