New Page 2

 

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 83/04) in na podlagi 31. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 39/05), je župan Mestne občine Kranj, dne 3. 5. 2005 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o odvozu vozil

 

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa postopek odvoza, hrambe, prevzema in prodaje nepravilno parkiranega, pokvarjenega, poškodovanega, izločenega ali zapuščenega vozila.

 

 

2. člen

 

 

Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku:

 

 

– nadzorni organi, pristojni za področje nadzora ali urejanja prometa, so: občinski inšpektor, komunalni nadzornik in občinski redar;

 

 

– pajek je posebno vozilo z dvigalom, ki je prilagojeno za odvoz vozil.

 

 

II. ODVOZ VOZILA

 

 

3. člen

 

 

Nadzorni organ lahko za nepravilno parkirano vozilo izda odredbo za odvoz tega vozila s pajkom, če ugotovi, da to vozilo ovira ali ogroža druge udeležence v cestnem prometu in je odvoz opredeljen v zakonu o varnosti v cestnega prometa ali v odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj.

 

 

4. člen

 

 

Nadzorni organ na zapuščeno vozilo namesti odredbo o odvozu in s tem se šteje, da je lastnik vozila obveščen o nameravanem odvozu vozila. V odredbi mora biti navedeno, da ga je lastnik dolžan odstraniti z javne površine ali na zemljišču ob njej v roku 3 dni od namestitve odredbe o odvozu, v nasprotnem primeru tako vozilo odstrani na stroške lastnika Mestna občina Kranj oziroma pristojni izvajalec. Poznejša poškodba ali uničenje te odredbe ne vpliva na to, da lastnik vozila ne bi bil o postopku odvoza obveščen.

 

 

5. člen

 

 

V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo nahaja na javni prometni površini ali drugih delih ceste ali na zemljišču ob njej, namesti na tako vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. Pokvarjeno ali v prometni nesreči poškodovano vozilo mora oseba takoj umakniti z vozišča ali z dela ceste, na katerem ovira ali ogroža druge udeležence cestnega prometa, z drugih delov ceste pa najkasneje v 12 urah.

 

 

6. člen

 

 

Če lastnik ne odstrani vozila v času iz tretjega, četrtega in petega odstavka, ga na njegove stroške odstrani Mestna občina Kranj oziroma pristojni izvajalec.

 

 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se lahko odredi takojšnji odvoz vozila, ki se nahaja na brežinah oziroma strugi vodotoka ali drugih površinah, če po presoji nadzornega organa predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.

 

 

Izvajalec odvozov se je dolžan takoj odzvati pozivu nadzornega organa. Nadzorni organ prične s pisanjem odredbe potem, ko je pajek že prispel. Izvajalec mora čim hitreje, upoštevajoč prometne razmere, priti na kraj prekrška in izvršiti odvoz vozila na varovan prostor za hrambo vozil.

 

 

Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila (deli vozila, vozilo je nepopolno, dotrajano ali poškodovano), se vozilo da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek, na podlagi odredbe, ki jo izda nadzorni organ.

 

 

Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršitve.

 

 

Po poteku treh mesecev od odvoza vozila se vozilo lahko uniči. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila. V primeru, ko nadzorni organ ne more ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, odredi odvoz vozila na stroške proračuna Mestne občine Kranj.

 

 

7. člen

 

 

Odvoz in hrambo vozil izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje take dejavnosti in jo za izvajanje odvoza na podlagi javnega razpisa, razen izrednega prevoza večjih vozil, pooblasti župan.

 

 

Izvajalec mora dejavnost odvoza vozil zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila zaradi izvajanja tega pravilnika je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo lastniku vozila.

 

 

8. člen

 

 

Izvajalec opravi odvoz na podlagi odredbe nadzornega organa o odvozu vozila.

 

 

Odredba o odvozu vozila mora vsebovati naslednje podatke:

 

 

– registrsko oznako vozila (če jo vozilo ima),

 

 

– vrsto in tip vozila (če so podatki znani),

 

 

– posebnosti o stanju vozila (če je to vidno),

 

 

– podatke o lastniku (če je ta znan),

 

 

– lokacijo vozila,

 

 

– datum odvoza,

 

 

– podpis nadzornega organa.

 

 

Dve kopiji odredb o odvozu vozila se vročita izvajalcu odvoza, od katerih je ena za izvajalca odvoza, druga pa za lastnika vozila.

 

 

Pred začetkom nalaganja vozila je le-to potrebno fotografirati.

 

 

O odvozu nepravilno registriranega parkiranega vozila nadzorni organ ista dan obvesti pristojno policijsko postajo. Sporočiti mora naslednje podatke:

 

 

– registrsko številko vozila,

 

 

– znamko oziroma tip vozila,

 

 

– kraj odvoza vozila.

 

 

9. člen

 

 

Če voznik ali lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem, ko je nadzorni organ že pozval pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na pajka oziroma je pajek oddaljen manj kot 5 m od vozila, za katero je bil odrejen odvoz, mora voznik ali lastnik plačati 25 odstotkov predpisane cene odvoza vozil, če ne plača, se postopek odvoza nadaljuje.

 

 

Če se je vozilo že pričelo nalagati na pajka, vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatike ali nameščeno gred na vozilo), mora voznik ali lastnik vozila plačati 50 odstotkov predpisane cene odvoza vozil, če ne plača, se postopek odvoza nadaljuje.

 

 

Ko je vozilo naloženo na pajka (s pnevmatikami se dotakne prostora za nakladanje na pajku ali dvignjena gred), se šteje, da je odvoz vozila izvršen, zato mora voznik ali lastnik vozila plačati 100 odstotkov predpisane cene odvoza vozil, če ne plača, se postopek odvoza nadaljuje.

 

 

Storilec prekrška mora stroške storitve odvoza poravnati na kraju prekrška z gotovino ali z določeno plačilno kartico izvajalcu odvoza vozil. Izvajalec odvoza ima pridržno pravico na vozilu, ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler ni plačana cena storitve.

 

 

Ko je pajek z naloženim vozilom speljal, odpelje naloženo vozilo v hrambo.

 

 

III. HRAMBA IN VRNITEV VOZIL

 

 

10. člen

 

 

Hrambo in vrnitev opravlja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in izpolnjuje vse predpisane pogojen za opravljanje take dejavnosti. To dejavnost lahko ob izpolnjevanju pogojev opravlja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost odvoza vozil, ali pa po njegovem pooblastilu pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

 

 

11. člen

 

 

Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, varovanja, vračanja in prodaje vozil na za to določenem in urejenem prostoru.

 

 

Izvajalec zagotavlja celodnevno (24-urno) izdajo registriranih vozil, ostalih vozil pa ob delavnikih od 7. do 19. ure ter hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.

 

 

Poslovni objekt izvajalca mora biti vidno označen z imenom podjetja in postopkom izdajanja vozil.

 

 

12. člen

 

 

Izvajalec o hrambi vozil vodi evidenčno knjigo. Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 

 

– znamko vozila,

 

 

– tip vozila,

 

 

– barvo vozila,

 

 

– fotografijo vozila,

 

 

– registrsko oznako – če jo ima,

 

 

– stanje vozila,

 

 

– lokacijo odvoza,

 

 

– dan in čas odvoza,

 

 

– stroške, povezane z odvozom vozila, ter podatke o morebitni prodaji vozila,

 

 

– dohodek od prodaje vozila,

 

 

– ter številko spodnjega ustroja motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: šasija), če gre za zapuščeno vozilo, ki je nezaklenjeno in vozilo številko ima.

 

 

13. člen

 

 

Vozilo se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzeme vozila, vendar največ tri mesece od odvoza vozila.

 

 

Vozilo se vrne lastniku ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katerim dokazuje lastništvo, in po plačilu globe za prekršek tujega državljana, stroškov storitve odvoza in hrambe vozila.

 

 

14. člen

 

 

Izvajalec ima pridržno pravico na vozilih, ki so bila odstranjena, dokler niso plačani vsi stroški storitev na podlagi določil tega pravilnika.

 

 

Izvajalec je dolžan na zahtevo prevzemnika vozila po plačilu stroškov storitve le-temu izročiti vozilo.

 

 

Pri prevzemu vozila se vpiše, v evidenčno knjigo:

 

 

– datum in ura prevzema ter

 

 

– ime in priimek prevzemnika z rojstnimi podatki ali EMŠO.

 

 

Vozilo se vrne lastniku ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katerim dokazuje lastništvo, in po plačilu denarne kazni za prekršek tujca ter stroškov odvoza in hrambe.

 

 

15. člen

 

 

Izvajalec vrne odstranjeno vozilo, ko prevzemnik vozila plača stroške odvoza in hrambe ter podpiše prevzemni zapisnik. Za obračunane stroške izda izvajalec račun, ki mora vsebovati tudi:

 

 

– ime in priimek prevzemnika,

 

 

– datum prevzema vozila v hrambi,

 

 

– datum izdaje vozila prevzemniku,

 

 

– strošek odvoza in hrambe vozila,

 

 

– podpis prevzemnika.

 

 

O vrnitvi vozila prevzemniku izvajalec naslednji delovni dan obvesti nadzorni organ Mestne občine Kranj.

 

 

Kolikor izvajalec odvoza vozil vrača zapuščeno vozilo, mora ob vračanju takega vozila sodelovati nadzorni organ, da od prevzemnika vozila pridobi osebne podatke.

 

 

Izvajalec odvoza vozil je dolžan, takoj ko je mogoče, nadzornemu organu sporočiti podatke o prevzemniku registriranega vozila, če ta to zahteva.

 

 

Cenik stroškov storitve odvoza in hrambe vozil mora biti v poslovnem prostoru izobešen na vidnem mestu.

 

 

16. člen

 

 

Izvajalec mora v 30 dneh od prevzema vozila obvestiti nadzorni organ, da to pripeljano vozilo v hrambo še ni prevzeto s strani voznika oziroma lastnika. Na podlagi obvestila izvajalca nadzorni organ objavi na oglasni deski uradne osebe razglas o hrambi takega vozila. Razglas o zapuščenem vozilu mora biti objavljen najmanj 15 dni od namestitve na oglasno desko.

 

 

Razglas mora vsebovati:

 

 

– opis vozila;

 

 

– kraj, od koder je bilo vozilo odpeljano v hrambo;

 

 

– datum odvoza vozila;

 

 

– navedbo, kdaj začne teči 30-dnevni rok, ko je bilo vozilo prevzeto v hrambo izvajalca, in navedbo, da se lastnik vozila odpoveduje lastništvu vozila, lastninsko pravico nad vozilom pa pridobi Mestna občina Kranj, če lastnik vozila ne prevzame in odpelje po danem roku;

 

 

– navedbo, da mora lastnik pred prevzemom poravnati vse dotlej nastale stroške.

 

 

Če se ugotovi, da je vozilo v hrambi last tujca, nadzorni organ o tem obvesti pristojne organe policije.

 

 

17. člen

 

 

Če se po preteku 3 mesecev od odvoza vozila lastnik vozila:

 

 

– ne javi;

 

 

– če lastnik vozila predloži uradni osebi notarsko overjeno izjavo ali če lastnik vozila pred uradno osebo podpiše izjavo, da vozila ne želi več imeti v svoji lasti in posesti;

 

 

– če se ugotovi, da lastnika ni bilo mogoče ugotoviti;

 

 

se šteje, da je vozilo brez lastnika ali/in da je lastnik vozilo opustil.

 

 

Lastninsko pravico nad tem vozilom pridobi Mestna občina Kranj.

 

 

Izvajalec s Komisijo za ravnanje z opuščenimi vozili odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše poseben zapisnik, v katerem se navedejo morebitna številka šasije in druge posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca prekrška.

 

 

18. člen

 

 

Mestna občina Kranj lahko z izvajalcem organizira javno dražbo vozil, ki so prešla v njeno last. Izvajalec mora pred prodajo ali razgradnjo registriranega vozila pridobiti cenitev sodno zapriseženega cenilca. Kupnina od prodanih vozil je prihodek proračuna Mestne občine Kranj.

 

 

Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo lahko da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek pri za tako dejavnost registriranem podjetju na podlagi »zapisnika o prevzemu opuščenega vozila«, ki ga podpiše nadzorni organ. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti.

 

 

Stroški storitve odvoza, hrambe in razgradnje ali uničenja vozil, ki so last Mestne občine Kranj, se izvajalcu pokrivajo na osnovi prejetega računa iz proračuna Mestne občine Kranj.

 

 

IV. KONČNE DOLOČBE

 

 

19. člen

 

 

Cena za opravljene stroške storitve odvoza in hrambe vozila zajema:

 

 

– stroške prihoda do vozila,

 

 

– stroške nalaganja vozila,

 

 

– stroške prevoza vozila,

 

 

– stroške razlaganja vozila,

 

 

– stroške zavarovanja vozila,

 

 

– stroške hrambe vozila,

 

 

– stroške izdaje vozila.

 

 

Cene za storitve iz prejšnjega odstavka na predlog izvajalca določi župan.

 

 

21. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil (Uradni list RS, št. 87/01).

 

 

22. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 34401-0079/2005-44/01

 

 

Kranj, dne 3. maja 2005.

 

 

Župan

 

 

Mestne občine Kranj

 

 

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

 

 

Vodja Oddelka mestne inšpekcije

 

 

Janez Rakar, univ. dipl. ekon. l. r.