New Page 1

Št. 478-0026/2014

Ob-2674/14

 

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in skladno z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2014, objavljamo

2. javno zbiranje ponudb

za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, tel. 01/72-47-400, faks 01/83-41-323, e-mail: obcina.komenda@siol.net.

2. Predmet prodaje je del kmetijskega zemljišča, parc. št. 1006/5, k.o. 1906 Suhadole. Celotna površina zemljišča je 7618 m2, prodaja se solastniški delež do 833/1250, ki je v lasti Občine Komenda. Prodaja se vrši po načelu »videno – kupljeno«. Kasnejše reklamacije niso možne, niti ni možno uveljavljanje morebitnih skri­tih napak.

3. Prodajalčeva ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča bo do vključno 29. 6. 2014 objavljena na e-portalu in na oglasni deski UE Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ter na oglasni deski Občine Komen­da, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Izklicna cena znaša 9 €/m2 zemljišča, v ceno niso vštete davščine, ki jih plača kupec.

4. Kupec mora do vključno 29. 6. 2014 dati pisno iz­javo o sprejemu ponudbe in jo priporočeno s povratnico poslati (ali dostaviti neposredno) na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, in na Upravno enoto Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

5. Z izbranim kupcem bo predvidoma do 15. 7. 2014 sklenjena kupoprodajna pogodba. Celotna kupnina se plača na prodajalčev TRR v tridesetih dneh po overitvi pogodbe.

6. Kupci lahko morebitna vprašanja pošljejo na kup­čev e-mail še sedem dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Pisni odgovor lahko po e-mailu pričakujejo naslednji delovni dan po zastavljenem vprašanju.

7. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, pro­dajalčeva ponudba pa na način, kot je opisano v 3. točki tega razpisa.

Občina Komenda