New Page 2

Na podlagi 1. in 97. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99 in 26/01), 21., 29. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 7. in 16. člena statuta Občine kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03) je občinski svet občine Kanal ob Soči na svoji 14. redni seji dne 23.9.2004 sprejel

PRAVILNIK

Za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih

in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju  programov humanitarnih, zdravstvenih in invalidskih organizacij, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev sofinancira Občina Kanal ob Soči.

2.člen

Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da se proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:

- posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic - človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,

- programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stike in težave posameznikov in skupin,

- podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij,

- programe društev in organizacij, ki delujejo preventivno na področju zdravstva.

Sredstva ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:

- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost),

- investicije v prostore društev.

3.člen

Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje  socialno-humanitarnih dejavnosti in sicer:

- javni-socialno varstveni zavodi,

- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale - socialne stiske in težave občanov Občine Kanal ob Soči, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,

- organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki ih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnosti invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni program invalidov-občanov Občine kanal ob Soči,

- druga društva, zavodi, zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja občanov Občine Kanal ob Soči.

4.člen

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- da imajo sedež v Občini kanal ob Soči,

- društva, ki delujejo na področju socialno – humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Kanal ob Soči, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Kanal ob Soči oziroma izvajajo programe tudi v Občini kanal ob Soči,

- da imajo urejen status oziroma, da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

-da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

II. POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV

5.člen

Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, objavljenega v primorskih novicah in na krajevno običajen način. Višina razpoložljivih sredstev se določi v vsakoletnem proračunu Občine Kanal ob Soči.

6.člen

Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:

- priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalca,

- ocenjevanje prispelih predlogov,

- obravnava predlogov,

- obveščanje izvajalcev o odločitvi,

- sklepanje pogodb,

- spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.

Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se proračun ne sprejme do maja tekočega leta se razpiše višina sredstev iz preteklega leta.

7.člen

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

- navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),

- predmet javnega  razpisa,

- pogoje, ki jih morejo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti,

- okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,

- določitev obdobja za porabo sredstev,

- rok za dostavo vlog,

- način dostave predlogov,

- navedbo oseb občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,

- i nformacije o obrazcih za prijavo,

- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,

drugo.

Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od treh tednov.

8.člen

Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi tričlanska komisija, ki jo na predlog župana imenuje Občinski svet za čas njegovega mandatnega obdobja.

Izdelan predlog razdelitve sredstev komisija posreduje županu, ki s sklepom odloči o razdelitvi proračunskih sredstev. Odločitev župana je dokončna in nanjo ni možnosti pritožbe.

Kandidati bodo obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu. O izplačanih sredstvih komisija enkrat letno seznani občinski svet.

9.člen

Na podlagi sklepa župana občinska uprava pripravi pogodbe o sofinanciranju posameznih programov. V pogodbi se opredel program, ki je predmet sofinanciranja, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.

10.člen

V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni narejena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva na podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.

11.člen

Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.

Občina Kanal ob Soči lahko od  izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.

Kolikor Občina Kanal ob Soči ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z  zakonsko predpisanimi obrestmi.

Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.

12.člen

Obrazec za prijavo na razpis pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo v prostorih občine.

Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jih predložiti vsa dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.

III. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

13.člen

Organizacije iz 3. člena tega pravilnika morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- da izvajajo programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na območju Občine Kanal ob Soči,

- program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa iz izhajajo iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so v interesu Občine Kanal ob Soči,

- program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, ki vključuje vse prihodke in odhodke programa,

- da so pravočasno posredovale finančno ovrednotena poročila o izvedbi programov, če so prejela sredstva za preteklo koledarsko obdobje.

14.člen

Merila in kriteriji za vrednost projektov in programov so izraženi v točkovnem vrednotenju:

Redna dejavnost organizacije ali društva

- poročilo o delu iz preteklega leta

do 5 točk

- realizacija finančnega načrta iz prejšnjega leta

do 5 točk

- ažurne evidence o stanju (plačana članarina), o uporabnikih:

 

- za programe, ki se izvajajo na območju več občin,

 

se upošteva št. članov oziroma uporabnikov

 

iz Občine Kanal ob Soči

do 15 točk

1 do 10 članov

1 točka

10 do 30 članov

2 točki

30 do 50 članov

5 točk

50 do 100 članov

10 točk

nad 100 članov

15 točk

- rednost delovanja in reference ponudnika (urejen status, program se

 

izvaja daljše časovno obdobje oziroma izvajalec programa že več let

 

 uspešno deluje na območju občine):

do 15 točk

Vsebina programa

 

- ocena kvalitete in realnosti programa:

 

- jasnost opredelitve ciljev in uporabnikov programa

 

ter predstavljene metode dela

do 10 točk

- usmerjenost programa v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje

 

socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, jasnost ciljev,

 

ki izhajajo iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje

 

- programov pa je v interesu občine Kanal ob Soči

do 20 točk

- vključenost prostovoljcev v program, po prostovoljcu

5 točk

- finančni načrt za razpisano leto

 

- realnost finančne konstrukcije in ocena stroškov izvedbe programa

 

- v primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo

do 5 točk

- sodelovanje z rizičnimi  skupinami (vrsta rizičnosti, število

vključenih strokovnih delavcev, namen izvedbe programa)

 

do 25 točk

 

aktivnosti:

 

- organizacija srečanja starostnikov

10 točk

- novoletna obdaritev mladostnikov in invalidov

10 točk

- skrb za bolne in ostarele

10 točk

- drugo (opredelitev v razpisani dokumentaciji)

do 50 točk

- dopolnitev dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebnost

 

elementov javnih služb s področja socialnega in varstvenega

 

varstva

do 25 točk

15.člen

Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na doseženo število točk ter število razpoložljivih proračunskih sredstev. Vrednost točke se določi za celo leto posebej po pregledu in točkovanju prispelih vlog na javni razpis.

16.člen

O sofinanciranju programov, ki so bili prijavljeni po preteku roka, navedenega na javnem razpisu, se odloča samo, če so za razpisano obdobje na voljo še nerazporejena namenska proračunska sredstva in pod pogojem, da izvajalec izpolnjuje pogoje določene s tem pravilnikom, v nasprotnem primeru komisija predloge zavrne.

Župan lahko sklene pogodbo o sofinanciranju  programa invalidskih, humanitarnih in zdravstvenih organizacij brez javnega razpisa, če gre za posebno pomemben program, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati oziroma je program specifičen ali zelo pomemben za Občino Kanal ob Soči in se zanj zagotovi dodatna sredstva v proračunu.

IV. KONČNE DOLOČBE

17.člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

18.člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Primorskih novic.

Številka: 025-02/04 

Kanal ob Soči, 23. septembra 2004

Župan

Miran Ipavec, 1.r.