New Page 2

Svetnice in svetniki

Mestni svet

 

 

 

 

 

Številka: 900-27/2019-8-(52/04)

Datum: 5. 11. 2019

 

 

Zadeva: Vabilo

 

 

Na podlagi 30. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 18/2017 in 23/2017 - popr.) sklicujem nadaljevanje 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 6. 11. 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

12. Prekinitev »Pogodbe o izvedbi storitev svetovanja«, sklenjene med Mestno občino Kranj in Svetovanje in informiranje, Miran Šubic, s. p., z dne 10. 6. 2019 (gradivo)

13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (predlog, da se obravnava morebitnih vprašanj, predlogov in pobud opravi na 10. redni seji)

 

Po zaključeni 9. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj bo mestni svet obravnaval 10. redno sejo Mestnega sveta, ki je sklicana za 6. 11. 2019.

 

S spoštovanjem!

 

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan