New Page 2

 

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 1; Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) in 16. ter 100. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 17. 4. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2007

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej za leto 2007.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|A.       |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |         v EUR|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|1.       |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |       883.456|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |       797.055|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|70       |DAVČNI PRIHODKI                      |       717.513|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |700 Davki na dohodek in dobiček      |       619.818|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |703 Davki na premoženje              |        39.092|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |704 Domači davki na blago in         |        56.938|

 

 

|         |storitve                             |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |706 Drugi davki                      |         1.665|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|71       |NEDAVČNI PRIHODKI                    |        79.542|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |        26.908|

 

 

|         |od premoženja                        |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |711 Takse in pristojbine             |         2.062|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |713 Prihodki od prodaje blaga in     |           125|

 

 

|         |storitev                             |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |714 Drugi nedavčni prihodki          |        50.312|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|72       |KAPITALSKI PRIHODKI                  |        15.902|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |           428|

 

 

|         |sredstev                             |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |        15.474|

 

 

|         |in neopredmetenih dolg. sredstev     |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|74       |TRANSFERNI PRIHODKI                  |        70.499|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |740 Transferni prihodki iz drugih    |        70.499|

 

 

|         |javnofinančnih institucij            |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|II.      |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         |       856.756|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|40       |TEKOČI ODHODKI                       |       206.300|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |400 Plače in drugi izdatki           |        80.700|

 

 

|         |zaposlenim                           |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |401 Prispevki delodajalcev za        |        12.453|

 

 

|         |socialno varnost                     |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |402 Izdatki za blago in storitve     |       108.974|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |403 Plačila domačih obresti          |         4.173|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|41       |TEKOČI TRANSFERI                     |       305.691|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |410 Subvencije                       |        15.597|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |411 Transferi posameznikom           |       173.292|

 

 

|         |in gospodinjstvom                    |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |412 Transferi neprofitnih            |        40.419|

 

 

|         |organizacijam                        |              |

 

 

|         |in ustanovam                         |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |413 Drugi tekoči domači transferi    |        76.383|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|42       |INVESTICIJSKI ODHODKI                |       284.299|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |420 Nakup in gradnja osnovnih        |       284.299|

 

 

|         |sredstev                             |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|43       |INVESTICIJSKI TRANSFERI              |        60.466|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |431 Investicijski transferi pravnim  |        48.847|

 

 

|         |in fizičnim osebam, ki niso          |              |

 

 

|         |proračunski uporabniki               |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |432 Investicijski transferi          |        11.619|

 

 

|         |proračunskim uporabnikom             |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|III.     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK                 |        26.700|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|B.       |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|IV.      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |             0|

 

 

|         |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |              |

 

 

|         |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |Prejeta vračila danih posojil in     |             0|

 

 

|         |prodaja                              |              |

 

 

|         |kapitalskih deležev                  |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|C.       |RAČUN FINANCIRANJA                   |              |

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|V.       |RAČUN FINANCIRANJA                   |        20.830|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |500 Domače zadolževanje              |             0|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|         |550 Odplačila domačega dolga         |        20.830|

 

 

+---------+-------------------------------------+--------------+

 

 

|VI.      |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |         5.870|

 

 

+-----------------------------------------------+--------------+

 

 

|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2006 |        45.278|

 

 

+-----------------------------------------------+--------------+

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 900-76/08

 

 

Veržej, dne 17. aprila 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Veržej

 

 

Slavko Petovar l.r.