New Page 2

Na podlagi 8., 9. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Komenda (Uradne objave GOK, št. 08/04), Občina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2015

1. PREDMET RAZPISA je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v Občini Komenda za leto 2015.

Razpisna sredstva so namenjena sofinanciranju programov in projektov, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, dramske, gledališke in lutkovne, literarne, likovne in fotografske, filmske in video dejavnosti.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo (obleke, instrumenti) za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

§ so zasebniki na področju kulture, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo ali

§ društva, registrirana za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali

§ zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture.

 

Vsi prijavitelji pa morajo izpolnjevati še:

§ imeti sedež na območju občine Komenda in so registrirani v skladu z Zakonom o društvih (če so registrirani kot društvo ali zavod);

§ imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;

§ imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih;

§ dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;

 

3. RAZPISNA PODROČJA

Izvajalcem se sofinancira programe za naslednje namene:

§ redno dejavnost;

§ projekte oz. programe;

§ udeležbo na prireditvah, predstavitvah, tekmovanjih, festivalih in srečanjih doma in v tujini.

4. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Merila so podrobneje opredeljena v prilogi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Komenda (Uradne objave GOK, št. 08/04) in so sestavni del razpisne dokumentacije.

5. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2015 znaša 10.360,00 EUR.

6. ROK IZVEDBE PROGRAMOV

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015 (do 31.12.2015) v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

7. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani sofinancerja.

8. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si ali v sprejemni pisarni Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

Rok za oddajo prijave na javni razpis je torek, 31. marec 2015.

Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov:

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom:

" JAVNI RAZPIS - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA LETO 2015 - NE ODPIRAJ".

7. IZID RAZPISA

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno s sklepom.

Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Komenda pri Mateji Drolc, tel. št. 01/7247-406.

 

Številka: 430-0004/2015-1

Datum: 09.02.2015

 

Stanislav Poglajen

ŽUPAN

 

 pdf Priloge; (vloge, dokumentacija...)