New Page 2

Na podlagi 37.a Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ter Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 6. redni seji dne 22. 6. 2015 sprejel

 

U G O T O V I T V E N I  S K L E P

o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Borovnica

 

1. člen

Občinski svet Občine Borovnica ugotavlja, da so nastali razlogi za prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Borovnica, Nikolaju Bogdanu Stražišarju, ker je podal odstop s funkcije.

 

2. člen

Občinska volilna komisija za preostanek mandatne dobe mandat občinskega svetnika podeli naslednjemu kandidatu z liste DeSUS.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 041-0001//2014-92

Borovnica, dne 22. junija 2015

 

Župan

Občine Borovnica

Bojan Čebela l.r.