New Page 2

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in (109/12)), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 15. člena Statuta Občine Dornava (Ur. l. RS, št. 26/07) je Občinski svet občine Dornava na 24. redni  dne, 23.01.2014 sprejel

ODLOK

O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU OBČINE DORNAVA

I.  Splošne določbe

1. člen

(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Dornava in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dornava.

(2) Dokument »Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Dornava« z datumom januar 2014, kot strokovna podlaga pričujočega odloka, nadomesti do sedaj veljavni »Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Dornava« z datumom april 2011. Program opremljanja stavbnih zemljišč, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Dornava.

2. člen

(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:

·      Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.

·      Komunalna oprema so:

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;

- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

·      Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.

·      Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.

·      Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

·      Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

·      Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. 

3. člen

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Dornava je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:

·      prikaz obstoječe komunalne opreme na območju občine Dornava;

·      prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju občine Dornava;

·      obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;

·      obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;

·      preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;

·      podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.

(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Dornava sprejme občinski svet z odlokom.

(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Dornava:

·      cestno omrežje (oznaka obračunskih območij C),

·      kanalizacija (oznaka obračunskih območij K),

·      vodovod (oznaka obračunskih območij V),

·      javne površine (oznaka obračunskih območij JP).

(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč.

4. člen

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:

·      se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme;

·      se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu;

·      izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta;

·      izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.

II.  Izračun višine komunalnega prispevka

5. člen

(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:

 

pri čemer je:

·        KPi

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

·        Ap

… površina parcele (m2)

·        At

… neto tlorisna površina objekta (m2)

·        K

… faktor dejavnosti

·        Dpi

… delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka

·        Dti

… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

·        Cpi

… indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

·        Cti

… indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.

 

(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

 

pri čemer je:

·        KPi

… izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje

·        KP

… celotni izračunani komunalni prispevek

·        i

… indeks rasti cen v  gradbeništvu.

 

(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.

(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.

(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.

6. člen

(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.

(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost z komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.

(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

 

pri čemer je:

·        KPi

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

·        AtO

… neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)

·        AtN

… neto tlorisna površina novega objekta (m2)

·        K

… faktor dejavnosti

·        Dti

… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

·        Cti

… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.

 

(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost z komunalno opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:

·      za komunalno opremo, ki se ne spreminja upošteva le neto tlorisna površina objekta,

·      za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna površina objekta.

(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta, zgolj za komunalno opremo na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednjem postopku:

a)  Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti po naslednji formuli:

 

pri čemer je:

·          KPiO

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, na katero se je objekt

priključeval že v preteklosti

·          AtO

neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)

·          AtN

neto tlorisna površina novega objekta (m2)

·      K

faktor dejavnosti

·          Dti

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

·          Cti

stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

b)  Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se objekt priključuje na novo po naslednji formuli:

 

pri čemer je:

·     KPiN

komunalni prispevek za določeno vrsto

komunalne opreme, na katero se objekt

priključuje na novo

·     AtO

neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)

·     AtN

neto tlorisna površina novega objekta (m2)

·   K

faktor dejavnosti

·     Dti

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

·     Cti

stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

 

(6) V primeru spremembe namembnosti oz. vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

 

pri čemer je:

·     KPi

komunalni prispevek za določeno vrsto

komunalne opreme

·     At

neto tlorisna površina stavbe (m2)

·     KN

faktor dejavnosti novega objekta

·   KO

faktor dejavnosti obstoječega objekta

·     Dti

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

·     Cti

stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

 

(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.

(8) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.

(9) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:

 oziroma

pri čemer je:

·   CpiS

… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema

·   CtiS

… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema

·   CpiN

… stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)

·   CtiN

… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)

·   CpiO

… obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom

·   CtiO

… obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom.

 

7. člen

(1) Skupni obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:

Vrsta komunalne opreme

Obračunsko območje

Vrednost
[€]

Ceste

OBO_C_1

7.027.397,92

Kanalizacija

OBO_K_1

2.429.166,66

Vodovod

OBO_V_1

3.430.415,80

Javne površine

OBO_JP_1

222.477,96

 

(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:

Vrsta opreme

Obračunsko območje

Površine parcel
[m2]

Vrednost
[]

Cena ne enoto
[/m2]

Ceste

OBO_C_1

1.904.471,28

7.027.397,92

3,690

Kanalizacija

OBO_K_1

1.034.678,47

2.429.166,66

2,348

Vodovod

OBO_V_1

1.855.948,84

3.430.415,80

1,848

Javne površine

OBO_JP_1

1.904.471,28

222.477,96

0,117

 

(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:

Vrsta opreme

Obračunsko območje

Neto tlorisne površine objektov [m2]

Vrednost
[]

Cena ne enoto
[/m2]

Ceste

OBO_C_1

354.214,04

7.027.397,92

19,839

Kanalizacija

OBO_K_1

198.725,77

2.429.166,66

12,224

Vodovod

OBO_V_1

337.063,87

3.430.415,80

10,177

Javne površine

OBO_JP_1

354.214,04

222.477,96

0,628

8. člen

(1) Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.

9. člen

(1) Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi : Dti= 0,5 : 0,5. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,5, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,5.

10. člen

(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:

Klas. št.

Klasifikacija

Faktor K

11100

Enostanovanjske stavbe

0,8

11210

Dvostanovanjske stavbe

1,0

11221

Tri- in večstanovanjske stavbe

1,3

11300

Stanovanjske stavbe za posebne namene

0,8

121

Gostinske stavbe

1,2

122

Upravne in pisarniške stavbe

1,2

123

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

1,2

12303

Bencinski servisi

1,3

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

1,3

125

Industrijske stavbe in skladišča

1,2

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

0,7

12650

Športne dvorane

0,8

127

Druge nestanovanjske stavbe

0,7

12712

Stavbe za rejo živali

0,7

12714

Druge ne stanovanjske kmetijske stavbe

0,7

12721

Stavbe za opravljanje verskih obredov

0,7

24110

Športna igrišča

0,7

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

0,7

24201

Vojaški objekti

1,3

 

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.

11. člen

(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.

(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena, velja le za individualno infrastrukturo, ki se nanaša na vodovod in kanalizacijo, ne pa za javno infrastrukturo oz. infrastrukturo, ki je opredeljena kot grajeno javno dobro in ki se nanaša na cestno omrežje in javne površine.

III.  Odločba o odmeri komunalnega prispevka

12. člen

(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:

·      na zahtevo zavezanca;

·      ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;

·      po uradni dolžnosti.

(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.

 

(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:

·      če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;

·      če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno površino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.

(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.

(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko Občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.

(6) Zoper izdano odločbo o višini komunalnega prispevka je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča župan.

(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.

13. člen

(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Dornava.

(2) Občina Dornava lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

14. člen

(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.

15. člen

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene amortizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka. Določba velja le za plačane prispevke za komunalne vode, v dobi amortizacije teh komunalnih vodov.

1.  člen

(1) Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.

(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Dornava za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.

2.  člen

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od Občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

18. člen

(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.

(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor je Občina ali država oz. pravna oseba v lasti Občine ali države.

(4) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet.

IV.  Prehodne in končne določbe

19. člen

(1) Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih do začetka veljavnosti tega odloka odmerja po veljavnem predpisu, ki je veljal do dneva podane vloge.

20. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dornava  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2011).

21. člen

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-1/2014

Datum: 23.01.2014

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan