New Page 2

Številka:

9000-5/2015-3

Občina:

Občina Gorje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gorje

Predlagatelj:

Župan Občine Gorje

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 81/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člen Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gorje

Datum:

26.10.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

8. redna seja Občinskega sveta Občine Gorje

Besedilo:

gradivo